116

Tus uas dim kev tuag ua Vajtswv tsaug

  1Kuv lub siab npuab Yawmsaub
   vim nws hnov kuv lub suab
   thiab kuv tej lus thov.
  2Vim nws tig ntsej mloog kuv,
   kuv thiaj yuav thov nws tag kuv sim neej.
  3Txojkev tuag rooj hlua cuab
   vij puag ncig kuv,
   tub tuag teb txojkev mob ntes kuv cia,
  kuv raug kev txom nyem nyuaj siab
   thiab kev lwj siab.
  4Kuv thiaj thov hu Yawmsaub lub npe tias,
   “Au Yawmsaub, thov koj cawm
   kuv txojsia dim.”

  5Yawmsaub muaj siab hlub thiab ncaj ncees,
   peb tus Vajtswv muaj siab khuvleej.
  6Yawmsaub tuav
   tus uas tsis paub qabhau cia,
   thaum kuv poob thab, nws cawm kuv dim.
  7Kuv tus ntsuj plig 'e, cia li rov qab mus
   rau ntawm koj lub chaw so,
   rau qhov Yawmsaub ua zoo kawg rau koj.

  8Vajtswv, koj tso kuv tus ntsuj plig
   dim txojkev tuag,
  thiab tso kuv lub qhov muag
   dim tej kua muag,
  thiab pab kuv txhais kotaw
   dim qhov uas dawm.
  9Kuv ua kuv lub neej tab meeg Yawmsaub
   rau hauv cov neeg ciaj lub tebchaws.
  10Txawm yog kuv hais tias,
   “Kuv raug kev txom nyem loj heev,”
   los kuv tseem ntseeg.
  11Thaum kuv poob siab kuv hais tias,
   “Neeg sawvdaws dag ntxias xwb.”

  12Kuv yuav muab dabtsi rau Yawmsaub
   pauj qhov uas
   nws ua zoo ntau kawg rau kuv?
  13Kuv yuav nqa lub tais xyeem ua tsaug
   rau txojkev dim,
   thiab tuav Yawmsaub lub npe thov.
  14Kuv yuav pauj
   tej uas kuv yeem lus tseg rau Yawmsaub,
   tab meeg nws haiv neeg sawvdaws.
  15Yawmsaub cov neeg uas dawb huv
   ib tug tuag, yog ib qho loj
   rau ntawm Yawmsaub lub qhov muag.
  16Au Yawmsaub, kuv yog koj tus tub qhe,
   kuv yog koj tus tub qhe,
  yog koj tus nkauj qhev tus tub.
   Koj twb daws txoj saw hlau khi kuv lawm.

  17Kuv yuav ua kevcai xyeem ua tsaug koj,
   thiab tuav Yawmsaub lub npe thov.
  18Kuv yuav pauj
   tej uas kuv yeem lus tseg rau Yawmsaub,
   tab meeg nws haiv neeg sawvdaws,
  19rau hauv Yawmsaub
   tej tshav puam tuam tsev,
   hauv nruab nrab koj, Yeluxalees.
  Cia li qhuas Yawmsaub.