117

Qhuas Yawmsaub

  1Ib tsoom tebchaws sawvdaws,
   cia li qhuas Yawmsaub,
  ib tsoom neeg sawvdaws,
   cia li qhuas ntxhias nws.
  2Rau qhov nws txojkev hlub ruaj khov
   uas tshwm rau peb loj kawg,
  Yawmsaub txojkev ncaj uas tso siab tau
   nyob mus ib txhis.
  Cia li qhuas Yawmsaub.