118

Ua Yawmsaub tsaug vim nws cawm dim

  1Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   vim nws zoo kawg nkaus.
  Nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  2Cia cov Yixayee hais tias,
   “Nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.”
  3Cia Aloo caj ces hais tias,
   “Nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.”
  4Cia cov uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub hais tias,
  “Nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.”

  5Thaum kuv raug kev txom nyem,
   kuv thov hu Yawmsaub,
   mas Yawmsaub kuj teb thiab tso kuv dim.
  6Muaj Yawmsaub tuaj kuv tog,
   kuv tsis ntshai li.
   Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?
  7Yawmsaub tuaj kuv tog ua tus uas pab kuv,
   mas kuv yuav pom cov neeg
   uas ntxub kuv swb kiag.
  8Mus cawm siav hauv Yawmsaub
   zoo dua li uas tso siab rau neeg.
  9Mus cawm siav hauv Yawmsaub
   zoo dua li uas tso siab rau cov thawj coj.

  10Txhua lub tebchaws tuaj vij nkaus kuv,
   kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txiav lawv pov tseg.
  11Lawv vij nkaus kuv, vij puag ncig kuv,
   kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txiav lawv pov tseg.
  12Lawv vij nkaus kuv yam li xub ntab,
   lawv kub hnyiab ploj tag
   yam nkaus li hlawv tsob pos.
  Kuv tuav Yawmsaub lub npe
   txiav lawv pov tseg.
  13Lawv tawm tsam nias qees tuaj,
   kuv twb yuav swb,
   tiamsis Yawmsaub pab kuv.
  14Yawmsaub yog kuv lub zog
   thiab yog kuv zaj nkauj.
   Yawmsaub yog kuv txojkev dim.

  15Cia li mloog lub suab nkauj uas kov yeej
   hauv cov neeg ncaj ncees tej tsev ntaub
  hais tias, “Yawmsaub txhais tes xis
   ua tej haujlwm loj kawg li.
  16Yawmsaub tsa nws txhais tes xis siab siab,
   Yawmsaub txhais tes xis
   ua tej haujlwm loj kawg li.”
  17Kuv yuav tsis tuag, kuv yuav ciaj sia nyob,
   thiab piav tej uas Yawmsaub twb ua lawm.
  18Yawmsaub qhuab qhia nplawm kuv heev,
   tiamsis nws tsis muab kuv
   tso rau hauv txojkev tuag.
  19Thov qheb lub qhov rooj
   ncaj ncees rau kuv,
  kuv thiaj nkag tau lub qhov rooj ntawd mus,
   thiab ua Yawmsaub tsaug.
  20No yog Yawmsaub lub qhov rooj.
   Tus ncaj ncees
   yuav nkag lub qhov rooj no mus.

  21Kuv ua koj tsaug vim yog koj teb kuv
   thiab cawm kuv dim.
  22Lub pob zeb uas cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  twb muab los teeb ua thawj lub
   rau ntawm kaum tsev lawm.
  23Tej no yog Yawmsaub ua,
   yog yam phimhwj uas peb qhov muag pom.
  24Hnub no yog hnub uas Yawmsaub tsim,
   cia peb zoo siab xyiv fab rau hnub ntawd.
  25Au Yawmsaub, thov cawm peb dim.
   Au Yawmsaub, thov pab
   kom peb ua tau txhua yam tiav.

  26Tus uas tuaj hauv Yawmsaub lub npe
   tau nyob kaj siab lug.
  Peb nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev
   foom koob hmoov rau nej.
  27Yawmsaub yog Vajtswv,
   nws pub txojkev kaj rau peb.
  Cia li tuav tej rev nplooj ntoo
   mus txog cov kub ntawm lub thaj xyeem.

  28Koj yog kuv tus Vajtswv,
   mas kuv yuav ua koj tsaug.
  Koj yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav qhuas ntxhias koj.
  29Cia li ua Yawmsaub tsaug
   vim nws yog tus zoo kawg nkaus.
  Nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.