11

Tus ncaj ncees lub chaw cawm siav

Davi sau rau tus thawj coj hu nkauj.
  1Kuv mus cawm siav rau hauv Yawmsaub.
   Ua li cas nej tseem hais rau kuv tias,
  “Cia li khiav mus rau pem tej roob
   yam li tej nas noog,
  2rau qhov tias cov neeg phem
   twb sam hneev nti thiab nruab xub
   rau ntawm txoj hlua lawm,
  lawv mus zov hauv qhov tsaus ntuj
   tua cov neeg uas siab ncaj.
  3Yog tej kevcai puam tsuaj tag lawm
   mas cov neeg ncaj ncees yuav ua tau dabtsi?”

  4Yawmsaub nyob hauv nws lub tuam tsev
   uas dawb huv,
  Yawmsaub lub zwm txwv
   nyob saum ntuj ceeb tsheej.
  Nws lub qhov muag saib ib tsoom neeg
   thiab nws lub ntsiab muag tshuaj lawv.
  5Yawmsaub tshuaj saib cov uas ncaj ncees
   thiab cov uas limhiam.
  Nws lub siab ntxub cov uas
   nyiam ua limhiam ntais ntuj.
  6Nws yuav nchuav cub thee uas cig plaws
   thiab tej lawj faj rau saum cov neeg limhiam.
  Thiab tu cov cua uas kub kub cia
   ua lub khuab rau lawv.
  7Rau qhov Yawmsaub yog tus ncaj ncees,
   mas nws nyiam tej haujlwm uas ncaj ncees.
  Cov neeg ncaj yuav tau pom Yawmsaub
   tim ntsej tim muag.