121

Vajtswv tsom kwm peb

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Kuv tsa muag ntsia saum tej roob.
   Txojkev pab kuv yuav tuaj qhovtwg tuaj?
  2Txojkev pab kuv
   tuaj ntawm Yawmsaub tuaj,
   yog tus uas tsim ntuj tsim teb.

  3Nws yuav tsis kheev koj txhais kotaw plam,
   tus uas tsom kwm koj yuav tsis tsaug zog li.
  4Saib maj, tus uas tsom kwm cov Yixayee
   yuav tsis ncaws dab ntub
   lossis tsaug zog li.
  5Yawmsaub yog tus uas tsom kwm koj,
   Yawmsaub yog tus duab ntxoov ntxoo
   ntawm koj sab tes xis.
  6Nruab hnub lub hnub
   yuav tsis ua phem rau koj,
   hmo ntuj lub hli yuav tsis ua li cas rau koj.

  7Yawmsaub yuav tsom kwm koj
   ntawm txhua yam kev phem,
   nws yuav tsom kwm koj txojsia.
  8Yawmsaub yuav tsom kwm koj
   tawm mus thiab koj rov los
   txij nimno mus ib txhis tsis kawg.