123

Thov Vajtswv hlub

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Au Yawmsaub uas nyob
   lub zwm txwv saum ntuj,
   kuv tsa qhov muag saib koj.
  2Tus tub qhe ntsia ntsoov tos
   tus lospav li cas
  thiab tus nkauj qhev ntsia ntsoov tos
   tus poj lospav li cas,
  peb qhov muag ntsia ntsoov tos
   Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv
  ib yam li ntawd
   mus txog thaum nws khuvleej peb.
  3Au Yawmsaub, thov koj khuvleej peb,
   thov koj khuvleej peb lauj,
  rau qhov peb raug luag saib tsis taus
   heev dhau lawm.
  4Peb dhuav siab qhov uas cov neeg tau zoo
   thuam luag peb ntev los lawm,
  yog qhov uas cov khav theeb
   saib tsis taus peb.