125

Yawmsaub kav rawv nws haiv neeg.

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Cov uas tso siab plhuav rau Yawmsaub
   kuj zoo li lub roob Xi‑oo uas tsis ua zog li,
   yuav nyob mus ib txhis.
  2Tej roob nyob vij lub nroog
   Yeluxalees li cas,
  Yawmsaub kuj nyob vij nws haiv neeg
   ib yam li ntawd
   txij hnub no mus ib txhis tsis kawg.
  3Cov neeg phem tus cwj yuav tsis kav
   lub tebchaws uas muab pub rau
   cov neeg ncaj ncees lawm,
  xwv cov neeg ncaj ncees
   thiaj tsis cev txhais tes mus ua txhaum.
  4Au Yawmsaub, thov koj ua zoo
   rau cov neeg zoo
   thiab rau cov uas lub siab ncaj.
  5Tiamsis cov neeg
   uas tig rau txojkev nkhaus,
  Yawmsaub yuav coj lawv
   nrog cov neeg ua phem ua ke.

  Thov pub cov Yixayee nyob kaj siab lug.