129

Thov Yawmsaub rhuav tshem Xi‑oo cov yeeb ncuab

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Lawv twb tsim txom kuv heev thaum yau los,
   cia cov Yixayee hais li no,
  2lawv twb tsim txom kuv heev thaum yau los,
   tiamsis lawv kuj kov tsis yeej kuv.
  3Cov uas laij teb kuj laij sau kuv nrob qaum,
   lawv laij tej niag kab ntev ntev.
  4Yawmsaub yog tus ncaj ncees,
   nws muab cov neeg phem tej hlua
   uas khi kuv txiav pov tseg.
  5Thov kom cov uas ntxub Xi‑oo
   poob ntsej muag thiab tig rov qab.
  6Thov kom lawv zoo yam nkaus li
   tej nroj uas tuaj saum ruv tsev
   es qhuav tag tsis hlob.
  7Luag yuav tsis hlais tuav ntawm tes,
   luag yuav tsis pav ua ib tsuag
   rau ntawm ntiag.
  8Thiab cia cov uas dua kev
   tsis txhob hais tias, “Thov Yawmsaub
   foom koob hmoov rau nej.
  Peb tuav Yawmsaub lub npe
   foom koob hmoov rau nej.”