130

Vam Vajtswv txhiv

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Au Yawmsaub, kuv nyob
   qhov tob tob quaj hu koj.
  2Au tus Tswv, thov mloog kuv lub suab.
   Thov koj tig ntsej ua tib zoo mloog
   kuv lub suab taij thov.

  3Au Yawmsaub, yog koj cim
   tej kev txhaum txim cia,
  au tus Tswv, leejtwg
   yuav sawv nres nroos tau?
  4Tiamsis koj yog tus uas zam txim
   kom sawvdaws thiaj hwm
   thiab paub ntshai koj.

  5Kuv tos rawv Yawmsaub,
   kuv tus ntsuj plig tos ntsoov,
   thiab kuv vam ntsoov nws tej lus.
  6Kuv tus ntsuj plig tos rawv Yawmsaub
   heev dua tus faj xwm tos kaj ntug,
   heev dua tus faj xwm tos rawv kaj ntug.

  7Yixayee 'e, cia li muaj siab vam
   rau hauv Yawmsaub.
  vim Yawmsaub muaj txojkev hlub ruaj khov,
   thiab muaj kev txhiv puv npo.
  8Nws yuav txhiv cov Yixayee dim
   lawv tej kev txhaum txim huvsi.