133

Thooj xeeb hum huv txhad tau moov zoo

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Qhov kws kwvtij nyob ua ke sws hum xeeb
   mas kuj yog qhov zoo hab kaaj sab kawg le.
  2Zoo ib yaam nkaus le cov roj muaj nqes
   kws nyob sau Aloo taubhau
  es ndwg lug ntub nwg tej fwj txwv
   hab ndwg lug txug nwg cej daab tsho.
  3Zoo ib yaam le tej lwg dej
   sau lub roob Hawmoo
   kws poob lug sau Xi‑oo tej roob,
  vem yog Yawmsaub yuav foom koob moov
   tawm hov ntawd moog,
   yog pub txujsa ntev moog ib txhws.