133

Thooj xeeb hum hauv thiaj tau hmoov zoo

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Qhov uas kwvtij nyob ua ke sib hum xeeb
   mas kuj yog qhov zoo thiab kaj siab kawg li.
  2Zoo ib yam nkaus li cov roj muaj nqes
   uas nyob saum Aloo taubhau
  es ntws los ntub nws tej hwj txwv
   thiab ntws los txog nws caj dab tsho.
  3Zoo ib yam li tej dej lwg
   saum lub roob Hawmoo
   uas poob los saum Xi‑oo tej roob,
  vim yog Yawmsaub yuav foom koob hmoov
   tawm qhov ntawd mus,
   yog pub txojsia ntev mus ib txhis.