134

Lub Suab Qhuas Tus TSWV

  1Nej txhua tus uas yog tus
   TSWV cov tubtxib,
  thiab txhua tus uas ua haujlwm hauv
   nws lub tuamtsev
  thaum tsaus ntuj cia li los qhuas tus TSWV!
  2Tsa nej ob txhais tes mus rau ntawm
   lub Tuamtsev thiab cia li qhuas tus TSWV!

  3Thov kom tus TSWV uas tsim lub ntuj lub teb
  foom koob hmoov saum Xi-oos los rau nej sawvdaws!