135

Qhuas Yawmsaub uas loj kawg

  1Cia li qhuas Yawmsaub,
   cia li qhuas Yawmsaub lub npe,
  nej uas yog Yawmsaub cov tub qhe
   cia li qhuas nws,
  2yog nej cov uas sawv ntsug
   hauv Yawmsaub lub tuam tsev,
  yog cov uas sawv ntsug
   hauv peb tus Vajtswv
   tej tshav puam tuam tsev.
  3Cia li qhuas Yawmsaub
   vim Yawmsaub yog tus zoo kawg nkaus.
  Cia li hu nkauj qhuas nws lub npe
   vim nws yog tus muaj lub siab hlub.
  4Yawmsaub xaiv Yakhauj cia rau Yawmsaub,
   thiab xaiv Yixayee ua nws teej nws tug.

  5Rau qhov kuv paub tias
   Yawmsaub yog tus loj kawg,
  thiab paub tias
   peb tus Tswv loj dua tej timtswv huvsi.
  6Yawmsaub xav ua dabtsi,
   nws kuj ua yam ntawd,
  tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb
   thiab hauv hiavtxwv thiab hauv nruab tiv txwv.
  7Yawmsaub yog tus uas ua rau tej huab
   sawv tim qab ntuj kawg tuaj
  thiab ua muaj xob laim rau thaum nag los,
   thiab coj cua tawm
   hauv nws lub txhab cua los.

  8Yawmsaub yog tus uas tua Iyi cov tub hlob,
   tsis hais neeg thiab tsiaj txhu.
  9Iyi 'e, hauv nej Yawmsaub tau ua
   tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj
  los tawm tsam Falau
   thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws.
  10Nws ntaus yeej ntau haiv neeg,
   thiab tua tau tej vajntxwv
   uas muaj hwjchim heev,
  11yog cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo,
   thiab Npasas tus vajntxwv Aus,
   thiab cov Khana‑as tej vajntxwv huvsi.
  12Thiab pub lawv tebchaws
   ua qub txeeg qub teg,
  yog pub ua qub txeeg qub teg
   rau nws haiv neeg Yixayee.

  13Au Yawmsaub, koj lub npe
   nyob mus ib txhis.
  Au Yawmsaub, koj lub npe uas nto moo lug
   yuav nyob rau txhua tiam neeg,
  14rau qhov Yawmsaub
   yuav tsa nws haiv neeg txojcai,
   thiab yuav khuvleej nws cov tub qhe.

  15Ib tsoom tebchaws tej dab mlom
   yog nyiaj thiab kub uas neeg txhais tes ua.
  16Tej dab mlom ntawd muaj qhov ncauj
   los hais tsis tau lus,
   muaj qhov muag los tsis pom kev,
  17muaj qhov ntsej los tsis hnov lus,
   thiab twb tsis muaj pa hauv lub qhov ncauj.
  18Cov uas ua tej dab mlom ntawd
   kuj zoo ib yam nkaus li tej dab mlom ntawd,
  cov uas vam khom tej dab mlom ntawd
   kuj zoo ib yam nkaus.

  19Ib tsoom Yixayee 'e,
   nej cia li qhuas Yawmsaub,
  Aloo caj ces 'e,
   nej cia li qhuas Yawmsaub.
  20Levi caj ces 'e,
   nej cia li qhuas Yawmsaub,
  nej cov uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub,
   cia li qhuas Yawmsaub.
  21Cia li qhuas Yawmsaub hauv Xi‑oo,
   tus uas nyob hauv Yeluxalees.

  Cia li qhuas Yawmsaub.