136

Tình yêu Chúa vững bền mãi mãi

  1Hãy cảm tạ Thượng Đế vì Ngài nhân từ.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  2Hãy cảm tạ Thượng Đế của các thần.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  3Hãy cảm tạ Chúa các Chúa.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  4Chỉ một mình Ngài làm được các phép lạ.
   Tình yêu Ngài còn đời đời.
  5Nhờ sự khôn ngoan,
   Ngài tạo nên bầu trời.
  Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  6Ngài trải đất ra trên biển.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  7Ngài tạo ra mặt trời và mặt trăng.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  8Ngài đặt mặt trời cai trị ban ngày.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  9Ngài để mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  10Ngài giết các con đầu lòng của người Ai-cập.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  11Ngài mang dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  12Ngài dùng quyền năng và sức mạnh lớn lao mình thực hiện điều đó.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  13Ngài rẽ Hồng hải ra.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  14Ngài đưa dân Ít-ra-en đi ngang giữa biển.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  15Nhưng vua và toàn thể đạo quân Ai-cập bị chết đuối trong Hồng hải.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  16Ngài dẫn dân Ngài ra qua sa mạc.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  17Ngài đánh bại các vua lớn.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  18Ngài giết các vua hùng mạnh.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  19Ngài đánh bại Si-hôn, vua dân A-mô-rít.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  20Ngài đánh bại Óc, vua của Ba-san.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  21Ngài ban đất của họ cho chúng ta.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  22Ngài ban đất ấy cho dân Ít-ra-en, tôi tớ Ngài như một quà biếu.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  23Ngài nhớ chúng ta khi chúng ta gặp khốn đốn.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  24Ngài giải thoát chúng ta khỏi tay kẻ thù.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  25Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.
  26Hãy cảm tạ Thượng Đế của các từng trời.
   Tình yêu Ngài vững bền đời đời.