136

Cansái Ũat Sa‑ỡn

  1Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, yuaq án táq o níc.
   Án ayooq mantái níc.
  2Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ,
   yuaq án sốt toâr clữi nheq tễ yiang canŏ́h.
   Án ayooq mantái níc.
  3Cóq sa‑ỡn Ncháu,
   yuaq án sốt toâr clữi nheq tễ máh sốt canŏ́h.
   Án ayooq mantái níc.

  4Ống Ncháu toâp têq táq ranáq salễh toâr lứq.
   Án ayooq mantái níc.
  5Án khoiq tễng paloŏng la nhơ tễ sarnớm roan rangoaiq án bữm.
   Án ayooq mantái níc.
  6Án khoiq tễng cốc cutễq nâi yỗn ỡt pỡng dỡq yarũ.
   Án ayooq mantái níc.
  7Án khoiq tễng moat mandang cớp rliang casâi.
   Án ayooq mantái níc.
  8Án yỗn moat mandang cỡt sốt tâng tangái.
   Án ayooq mantái níc.
  9Án yỗn rliang casâi cớp máh mantỗr cỡt sốt tâng sadâu.
   Án ayooq mantái níc.

  10Án khoiq cachĩt máh con samiang clúng cũai Ê-yip-tô.
   Án ayooq mantái níc.
  11Án khoiq dững cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô.
   Án ayooq mantái níc.
  12Án táq ranáq ki nhơ tễ atĩ bữn chớc cớp ngcŏ́ng rêng lứq.
   Án ayooq mantái níc.
  13Án khoiq cayoah dỡq mưt Cusâu cỡt bar coah.
   Án ayooq mantái níc.
  14Án khoiq dững máh cũai I-sarel pỡq mpứng dĩ dỡq mưt ki.
   Án ayooq mantái níc.
  15Ma án táq yỗn puo cớp máh tỗp tahan cruang Ê-yip-tô dớp nheq tâng dỡq mưt.
   Án ayooq mantái níc.
  16Án khoiq dững proai án pỡq cớp loŏh tễ ntốq aiq.
   Án ayooq mantái níc.
  17Án khoiq cachĩt máh puo ca bữn chớc lứq.
   Án ayooq mantái níc.
  18Án khoiq cachĩt máh puo ca bữn ramứh ranoâng.
   Án ayooq mantái níc.
  19Án khoiq cachĩt Si-hôn, puo tỗp Amô-rit.
   Án ayooq mantái níc.
  20Án khoiq cachĩt Oc, puo cruang Basan.
   Án ayooq mantái níc.
  21Án khoiq chiau yỗn proai án ndỡm cutễq máh puo ki.
   Án ayooq mantái níc.
  22Án khoiq chiau cutễq ki yỗn cỡt mun cũai I-sarel, la máh cũai táq ranáq án.
   Án ayooq mantái níc.

  23Ncháu tỡ nai khlĩr tỗp hái toâq hái rachíl ma cỡt pê.
   Án ayooq mantái níc.
  24Án khoiq chuai hái bữn racláh tễ máh cũai par‑ũal hái.
   Án ayooq mantái níc.
  25Án chứm siem dũ ramứh ca tamoong.
   Án ayooq mantái níc.

  26Cóq sa‑ỡn Yiang Sursĩ ca ỡt tâng paloŏng.
   Án ayooq mantái níc.