136

Qhuas Yawmsaub vem nwg txujkev hlub

  1Ca le ua Yawmsaub tsaug,
   tsua qhov nwg yog tug zoo kawg.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  2Ca le ua ib tsoom timtswv tug Vaajtswv tsaug.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  3Ca le ua cov kws muaj fwjchim tug Tswv tsaug.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  4Nwg tuab leeg ua tau tej txujci phemfwj.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  5Nwg muaj tswvyim tswm nruab ntug.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  6Nwg nthuav lub nplajteb rua sau nplaim dej.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  7Nwg tswm lub nub lub hli ci.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  8Nwg tswm lub nub kaav nruab nub.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  9Nwg tswm lub hli hab cov nub qub
   kaav mo ntuj.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  10Nwg tua cov Iyi tej tub hlub.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  11Nwg coj cov Yixayee tawm huv puab moog.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  12Yog nwg txhais teg kws muaj fwjchim
   hab nwg txhais npaab kws tsaa hlo.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  13Nwg muab dej Havtxwv Lab faib hlo.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  14Nwg coj cov Yixayee
   hlaa huv plhawv havtxwv moog.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  15Nwg muab Falau hab nwg cov tub rog
   xyeeb hlo rua huv Havtxwv Lab.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  16Nwg coj nwg haiv tuabneeg hlaa dhau
   tebchaws moj saab qhua.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  17Nwg ntaus yeej tej vaajntxwv
   kws muaj fwjchim.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  18Hab tua tau tej vaajntxwv
   kws muaj koob meej nto moo quas lug,
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  19Yog cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo,
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  20Hab Npasaa tug vaajntxwv Aus.
   Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  21Nwg muab puab tej tebchaws
   ua qub txeeg qub teg,
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  22Yog pub ua qub txeeg qub teg
   rua cov Yixayee kws yog nwg tub qhe.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  23Tub yog nwg ncu ntsoov txug peb
   rua thaus peb poob qeg txom nyem ntsuav.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  24Hab nwg cawm peb dim
   huv peb cov tshawj chim.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
  25Nwg pub zaub pub mov
   rua txhua yaam kws caj sa tau noj.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.

  26Mej ca le ua Vaajtswv Ntuj tsaug.
  Vem nwg txujkev hlub kws ruaj khov
   nyob moog ib txhws.