136

Qhuas Yawmsaub vim nws txojkev hlub

  1Cia li ua Yawmsaub tsaug,
   rau qhov nws yog tus zoo kawg.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  2Cia li ua ib tsoom timtswv tus Vajtswv tsaug.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  3Cia li ua cov uas muaj hwjchim tus Tswv tsaug.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  4Nws tib leeg ua tau tej txujci phimhwj.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  5Nws muaj tswvyim tsim nruab ntug.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  6Nws nthuav lub ntiajteb
   rau saum nplaim dej.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  7Nws tsim lub hnub lub hli ci.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  8Nws tsim lub hnub kav nruab hnub.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  9Nws tsim lub hli thiab cov hnub qub
   kav hmo ntuj.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  10Nws tua cov Iyi tej tub hlob.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  11Nws coj cov Yixayee tawm hauv lawv mus.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  12Yog nws txhais tes uas muaj hwjchim
   thiab nws txhais npab uas tsa hlo.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  13Nws muab dej Hiavtxwv Liab faib kiag.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  14Nws coj cov Yixayee
   hla hauv nruab nrab hiavtxwv mus.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  15Nws muab Falau thiab nws cov tub rog
   xyeeb kiag rau hauv Hiavtxwv Liab.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  16Nws coj nws haiv neeg hla dhau
   tebchaws moj sab qhua.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  17Nws ntaus yeej tej vajntxwv
   uas muaj hwjchim.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  18Thiab tua tau tej vajntxwv
   uas muaj koob meej nto moo lug,
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  19Yog cov Amaulai tus vajntxwv Xihoo,
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  20Thiab Npasas tus vajntxwv Aus.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  21Nws muab lawv tej tebchaws
   ua qub txeeg qub teg,
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  22Yog pub ua qub txeeg qub teg
   rau cov Yixayee uas yog nws tub qhe.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  23Twb yog nws nco ntsoov txog peb
   rau thaum peb poob qes
   txom nyem ntsuav.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  24Thiab nws cawm peb dim
   hauv peb cov tshawj chim.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
  25Nws pub zaub pub mov
   rau txhua yam uas ciaj sia tau noj.
  Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.

  26Nej cia li ua Vajtswv Ntuj tsaug.
   Vim nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis.