136

Zaj Nkauj ua Vajtswv Tsaug

  1Cia li ua tus TSWV tsaug,
  rau qhov nws yog tus muaj lub siab dawb siab zoo,
   nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.
  2Cia li ua tsaug rau tus Vajtswv
   ntawm txhua tus vajtswv,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.
  3Cia li ua tsaug rau tus TSWV ntawm
   txhua tus tswv,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.

  4Nws tib leeg thiaj yog tus uas ua tau
   tej txujci tseemceeb,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.
  5Nws yog tus muaj lub tswvyim uas
   tsim lub ntuj,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  6nws tsim lub ntiajteb rau saum cov dej uas tob heev,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.

  7Nws yog tus tsim lub hnub thiab lub hli,
  rau qhov nws txojkev nyob mus ibtxhis;
  8lub hnub cia kav nruab hnub,
   rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis;
  9lub hli thiab tej hnubqub cia kav
   hmo ntuj,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.

  10Nws yog tus tua cov Iziv tej tub hlob,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.
  11Nws coj cov Yixalayees tawm hauv
   tebchaws Iziv,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  12ntawm nws txhais tes uas muaj zog
   thiab txhais npab uas muaj hwjchim,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.
  13Nws ua rau Hiavtxwv Liab faib hlo rau ob sab,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis;
  14nws coj nws haivneeg hla dhau mus rau sab dej tim ub,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis;
  15tiamsis nws ua rau hiavtxwv nphau
   los npog Falaus cov tubrog,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.

  16Nws coj nws haivneeg hla dhau tiaj
   suabpuam,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  17nws tua cov vajntxwv uas muaj
   hwjchim,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  18nws tua cov vajntxwv ua muaj koob
   meej nto moo lug,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  19Xihoos uas yog tus vajntxwv kav
   cov Amaules,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  20thiab Aunkas uas yog tus vajntxwv
   kav tebchaws Npasas,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  21nws muab cov neeg ntawd tej
   tebchaws rau nws haivneeg nyob,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis;
  22nws muab tej tebchaws ntawd pub
   rau Yixalayees
  uas yog nws tus tubtxib, rau qhov
   nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.

  23Thaum peb raug tua swb los nws nco
   ntsoov peb,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis;
  24nws tso peb dim ntawm peb cov
   yeebncuab,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.
  25Nws pub rau neeg thiab tej tsiaj
   muaj noj muaj haus tsau npo,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus ibtxhis.

  26Cia li ua tsaug rau Vajtswv tus uas
   nyob saum ntuj,
  rau qhov nws txojkev hlub nyob mus
   ibtxhis.