136

Singx Nzung 136

Dor-Ziec Ziouv Weic Zuqc Ninh Ziepc Zuoqv Nyei Hnamv Mienh

  1Meih mbuo oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh longx haic.
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  2Oix zuqc dor-ziec maanc zienh nyei Zienh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  3Oix zuqc dor-ziec maanc ziouv nyei Ziouv,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  4Kungx ninh ganh zoux domh mbuoqc horngh nyei sic,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  5Ninh longc ninh ganh nyei wuonh zaang zeix lungh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  6Ninh ceix ndau yiem wuom-minc gu'nguaaic,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  7Ninh zeix domh njang cuotv daaih,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  8Ninh zeix mba'hnoi gunv lungh hnoi zanc,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  9Ninh zeix hlaax caux hleix gunv lungh muonz zanc,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  10Ninh daix I^yipv Mienh nyei dorn-la'gauv,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  11Ninh dorh I^saa^laa^en Mienh yiem ninh mbuo mbu'ndongx cuotv daaih,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  12Ninh sung cuotv ninh domh qaqv nyei buoz,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  13Ninh bun nqoi Koiv-Siqv nyei wuom,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  14Ninh dorh I^saa^laa^en Mienh yangh koiv mbu'ndongx jiex
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  15Ninh zorqv Faalo Hungh caux ninh nyei baeng-guanh mbienv njiec Koiv-Siqv.
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  16Mv baac ninh yienz ganh nyei baeqc fingx jiex deic-bung-huaang,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  17Ninh daix domh hungh diex,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  18Ninh daix ziex dauh maaih mengh hoc nyei hungh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  19Ninh daix Aa^mo^lai Mienh nyei Si^honx Hungh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  20Ninh aengx daix Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  21Ninh zorqv ninh mbuo nyei deic-bung bun ninh nyei baeqc fingx nzipc,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  22Se jiu bun ninh nyei bou, I^saa^laa^en Mienh, nzipc nyei buonc,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  23Yie mbuo ndortv njiec zuqc kouv nyei ziangh hoc ninh jangx yie mbuo,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  24Ninh njoux yie mbuo biaux ndutv win-wangv,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  25Ninh ceix nyanc hopv bun maaih maengc nyei ga'naaiv,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  26Oix zuqc dor-ziec lungh zaangc nyei Tin-Hungh,
   Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.