136

Tơlơi Adoh Hơdơr Bơni Kơ Yahweh

  1Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu jing hiam klă.

  2Hơdơr bơni bĕ kơ Ơi Adai jing Pô prŏng hloh kơ abih bang yang pơkŏn.

  3Hơdơr bơni bĕ kơ Khua Yang jing Pô dưi kơtang hloh kơ abih bang khua pơkŏn.

  4Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh dưi ngă tơlơi mơsêh mơyang prŏng prin.

  5Yuakơ Ñu rơgơi yơh, Ñu hrih pơjing rai adai rơngit.

  6Ñu yơh jing Pô pơjing rai lŏn tơnah dŏ ƀơi gah ngŏ khul ia rơsĭ.

  7Ñu yơh jing Pô hrih pơjing khul pul yom pơphan.

  8Ñu brơi yang hrơi git gai tơdang hrơi.

  9Ñu brơi yang blan laih anŭn khul pơtŭ git gai tơdang mlam.

  10Ñu yơh pơdjai hĭ ƀing ană kơčoa ƀing Êjip.

  11Ñu yơh dui ba ƀing Israel tơbiă mơ̆ng lŏn čar ƀing Êjip anŭn.

  12Ñu yơr tơbiă hơpăl tơngan dưi kơtang Ñu kiăng kơ dui ba ƀing gơñu yơh.

  13Ñu yơh pơkăh pơpha rơsĭ Mriah jing hĭ dua bơnăh.

  14Laih anŭn Ñu dui ba ƀing Israel găn nao amăng tŏng krah ia anŭn.

  15Samơ̆ Ñu tơlư̆ hĭ pơtao Pharaoh wơ̆t hăng ƀing ling tơhan ñu mơ̆n amăng rơsĭ Mriah anŭn.

  16Ñu yơh dui ba ƀing ană plei Ñu găn tơdron ha̱r.

  17Ñu jing Pô pơrai hĭ laih ƀing pơtao prŏng.

  18Ñu yơh jing Pô pơdjai hĭ ƀing pơtao dưi kơtang anai:

  19Ñu pơdjai hĭ Sihôn jing pơtao mơnuih Amôr.

  20Ñu ăt pơdjai hĭ Ôg jing pơtao ƀing Basan mơ̆n.

  21Laih anŭn Ñu pha brơi laih lŏn čar ƀing pơtao anŭn jing hĭ lŏn kŏng ngăn kơ ƀing ană plei Ñu.

  22Ñu pha brơi lŏn kŏng ngăn anŭn kơ ƀing ding kơna Ñu ƀing Israel yơh.

  23Ñu yơh ƀu wơr bĭt hĭ ôh ƀing gơmơi tơdang ƀing rŏh ayăt gơmơi mă hĭ ƀing gơmơi jing mơnă laih.

  24Ñu pơrơngai hĭ laih ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơmơi yơh.

  25Laih anŭn Ñu pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ abih bang djuai mơnơ̆ng yơh.

  26Hơdơr bơni bĕ kơ Ơi Adai pơ adai rơngit adih.