136

Bài Ca Cảm Tạ

  1Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  2Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  3Hãy cảm tạ Chúa của các chúa;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  4Chỉ một mình Ngài đã làm những phép lạ lớn lao;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  5Bởi sự hiểu biết, Ngài đã tạo ra các tầng trời;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  6Ngài trải đất ra trên nước;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  7Ngài tạo ra các nguồn sáng lớn;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  8Mặt trời cai trị ban ngày;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  9Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  10Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  11Và đem người Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng dân ấy;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  12Với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giương ra;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  13Ngài rẽ đôi Biển Đỏ;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  14Đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển ấy;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  15Nhưng Ngài đánh đổ Pha-ra-ôn và đạo binh người xuống Biển Đỏ;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  16Ngài đã dẫn dân Ngài đi qua sa mạc;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  17Ngài đã đánh bại các vua lớn;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  18Ngài giết chết các vua danh tiếng;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  19Như Si-hôn, vua của người A-mô-rít;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  20Óc, vua của Ba-san;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  21Ngài ban đất của chúng nó cho dân Ngài làm sản nghiệp;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  22Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  23Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  24Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  25Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  26Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời;
   Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.