136

Cảm tạ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va

  1Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;
   Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  2Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  3Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  4Chỉ một mình Ngài làm nên các phép mầu vĩ đại,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  5Ngài đã dùng sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  6Ngài trải đất ra trên nước,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  7Ngài dựng nên các vì sáng lớn,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
  8Mặt trời để cai trị ban ngày,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  9Mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  10Ngài đã đánh giết các con đầu lòng ở Ai Cập,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  11Đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  12Bằng bàn tay quyền năng và cánh tay giơ ra,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  13Ngài chia Biển Đỏ ra làm hai,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời,
  14Khiến dân Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  15Nhưng đẩy Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển Đỏ,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  16Ngài dẫn dân Ngài qua hoang mạc,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  17Đánh bại các vua lớn,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  18Giết những vua danh tiếng,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
  19Tức là Si-hôn, vua dân A-mô-rít,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
  20Và Óc, vua Ba-san,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  21Ngài ban đất của chúng làm sản nghiệp,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
  22Tức sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên là đầy tớ Ngài,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  23Ngài nhớ đến thân phận nhọc nhằn của chúng con,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
  24Giải cứu chúng con khỏi kẻ thù,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
  25Ngài cũng ban thức ăn cho mọi loài xác thịt,
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  26Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời!
   Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.