139

Yawmsaub paub txhua yam

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj uas Davi sau.
  1Au Yawmsaub, koj twb tshuaj saib kuv,
   thiab paub kuv zoo.
  2Thaum kuv zaum thiab sawv ntsug,
   los koj kuj paub.
  txawm yog koj nyob deb
   koj yeej paub tej uas kuv xav.
  3Koj ntsia ntsoov thaum kuv taug kev
   thiab thaum kuv so,
   koj yeej paub kuv txhua txojkev huvsi.
  4Au Yawmsaub, ua ntej uas
   kuv tus nplaig tsis tau hais,
   koj twb paub tag huvsi lawm.
  5Koj thaiv tom kuv hauv ntej
   thiab tom kuv qub qab,
   thiab muab koj txhais tes roos kuv.
  6Tej kev paub li no kuv phimhwj kawg,
   nyob siab kawg kuv ncav tsis txog.

  7Kuv yuav tsiv nraim koj tus Ntsuj Plig
   rau qhovtwg?
  Kuv yuav khiav rau qhovtwg
   thiaj dhau koj lub xubntiag?
  8Yog kuv nce mus rau saum ntuj,
   koj kuj nyob qhov ntawd,
  yog kuv mus pw rau hauv tub tuag teb,
   koj kuj nyob qhov ntawd.
  9Txawm yog kuv muaj tis ya
   yam li tus duab kaj ntug
  thiab mus nyob tim ntug hiavtxwv
   uas deb kawg nkaus,
  10los qhov chaw ntawd
   koj txhais tes tseem coj kuv,
  thiab koj txhais tes xis
   tseem tuav rawv kuv cia.
  11Yog kuv hais tias,
   “Thov cia qhov tsaus roos kuv,
  thiab cia qhov kaj uas nyob ib ncig kuv
   ntxeev ua hmo ntuj,”
  12mas txawm yog tsaus ntuj
   los tsis tsaus rau koj,
  hmo ntuj kuj ci ib yam li nruab hnub,
   qhov tsaus kuj zoo ib yam li
   qhov kaj rau koj.

  13Rau qhov koj tsim txhua yam
   hauv kuv lub nrog cev,
  thiab koj muab kuv txuas
   rau hauv kuv niam lub plab.
  14Kuv qhuas koj vim koj tsim kuv
   phimhwj kawg thiab xav tsis thoob.
  Koj tes haujlwm mas phimhwj.
   Koj paub kuv zoo heev.
  15Thaum kuv raug tsim nyob
   hauv qhov nraim nkoos,
  thiab muab kuv tej pob txha sib txuas ua ke
   hauv lub ntiajteb qhov uas tob heev,
  kuv lub cev ntaj ntsug
   muab zais tsis tau ib qho ntawm koj kiag li.
  16Koj lub qhov muag pom kuv rau thaum
   tsis tau xeeb rau hauv nruab thiab.
  Txhua hnub uas teem cia rau kuv
   kuj sau cia rau hauv koj phau ntawv,
  ua ntej uas tsis tau muaj
   txhua hnub ntawd los.
  17Au Vajtswv, tej uas koj xav cia
   tsim txiaj kawg nkaus rau kuv,
   muab sau zog ua ke kuj ntau kawg li lauj!
  18Yog kuv yuav suav,
   mas muaj ntau dua tej xuab zeb.
  Thaum kuv tsim dheev los,
   kuv tseem nrog nraim koj.

  19Au Vajtswv, kuv xav kom koj
   tua cov neeg limhiam tseg,
  thiab xav kom cov neeg noj nyoog
   ncaim ntawm kuv mus,
  20yog cov uas npaj ua phem
   hais tawm tsam koj,
  yog cov uas tsab ua loj tawm tsam koj
   es yuav ua phem.
  21Au Yawmsaub, kuv tsis ntxub
   cov uas ntxub koj lov?
  Kuv tsis dhuav cov uas
   sawv tawm tsam koj lov?
  22Kuv ntxub lawv heev kawg nkaus,
   thiab suav tias lawv yog kuv li yeeb ncuab.
  23Au Vajtswv, thov koj tshuaj saib kuv
   thiab paub kuv lub siab.
   Thov sim kuv thiab paub tej uas kuv xav.
  24Thiab saib muaj yam kev phem twg
   nyob hauv kuv los tsis muaj,
  thiab coj kuv taug txojkev
   uas nyob mus ib txhis.