13

Thov Vajtswv pab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, tseem tshuav ntev li cas?
   Koj yuav tsis nco qab kuv mus ib txhis li lov?
   Koj yuav fee plhu ntawm kuv ntev li cas?
  2Kuv lub siab pheej yuav xav txog tej no,
   thiab yuav niaj hnub lwj siab mus ntev li cas?
  Kuv tus yeeb ncuab yuav kov yeej kuv
   mus ntev li cas?
  3Au kuv tus Vajtswv Yawmsaub,
   thov koj tshuaj saib thiab teb kuv lauj.
  Thov koj pub kuv lub qhov muag rov pom kev,
   ntshai tsam kuv cia li tsaug zog
   rau hauv txojkev tuag,
  4thiab kuv tus yeeb ncuab yuav hais tias,
   “Kuv kov yeej nws lawm,”
  thiab kuv cov tshawj chim yuav zoo siab xyiv fab
   vim kuv ua zog kais lawm.

  5Tiamsis kuv tso siab rau koj txojkev hlub
   uas ruaj khov,
  kuv lub siab xyiv fab
   qhov uas koj cawm kuv dim.
  6Kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub,
   vim yog nws ua zoo kawg rau kuv.