140

Thov Yawmsaub pab tiv thaiv

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov cawm kuv dim
   ntawm cov neeg ua phem,
  thov tiv thaiv kuv
   ntawm cov neeg ua nruj ua tsiv,
  2yog cov uas xav tswvyim
   hauv lub siab ua phem,
   thiab pheej tshum kom muaj kev ua rog.
  3Lawv ua lawv tus nplaig ntse
   ib yam li nplaig nab,
  thiab lawv daim tawv ncauj muaj taug
   ib yam li taug nab raj kub sai.

  4Au Yawmsaub, thov tsom kwm kuv kom dim
   ntawm cov neeg limhiam txhais tes,
  thov tiv thaiv kuv
   ntawm cov neeg ua nruj ua tsiv
   uas ntaus tswvyim chua kuv kotaw.
  5Cov neeg khav theeb
   caws yej caws ntxiab tos kuv,
  thiab cuab tsig cuab hlua rau kuv.
   Kuv txojkev mas lawv
   cuab hmab cuab hlua tos.

  6Kuv hais rau Yawmsaub tias,
   “Koj yog kuv tus Vajtswv.”
  Au Yawmsaub, thov koj tig ntsej mloog
   kuv lub suab taij thov koj.
  7Au Yawmsaub uas yog kuv tus Tswv,
   yog tus uas muaj zog cawm kuv dim,
  koj roos kuv lub taubhau
   thaum uas ntaus rog.
  8Au Yawmsaub, thov tsis txhob kheev
   cov neeg limhiam
  ua tau raws li lawv lub siab xav,
   tsis txhob kheev lawv
   tej tswvyim phem tiav.

  9Cov uas nyob vij ib ncig kuv
   tsa lawv lub taubhau siab.
  Thov cia lawv raug tej lus phem
   uas lawv daim tawv ncauj hais.
  10Thov kom cov ncaig taws uas kub heev
   poob raug lawv,
  thov cia lawv raug pov rau hauv hluavtaws
   thiab poob rau hauv qhov ntuj
   tsis txhob kheev lawv tawm los li.
  11Thov tsis txhob cia cov uas iab hiam luag
   nyob ruaj hauv lub tebchaws,
  thov cia txojkev phem raws caum tau
   tej neeg ua nruj ua tsiv.

  12Kuv paub tias Yawmsaub tuav
   cov neeg txom nyem nyuaj siab txojcai,
   thiab tu plaub ncaj pab cov pluag.
  13Yeej muaj tseeb, cov neeg ncaj ncees
   yuav ua tsaug koj lub npe,
  cov neeg siab ncaj
   yuav tau nyob ntawm koj xubntiag.