141

Thov Yawmsaub tiv thaiv kev phem

Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, kuv taij thov koj,
   thov koj teb kuv sai sai.
  Thov koj tig ntsej mloog kuv lub suab
   rau thaum uas kuv thov hu koj.
  2Thov cia kuv tej lus thov zoo yam nkaus li
   cov tshuaj tsw qab
   rau ntawm koj lub xubntiag,
  thiab qhov uas kuv tsa tes thov
   zoo yam nkaus li tej uas muab xyeem
   thaum yuav tsaus ntuj.

  3Au Yawmsaub, thov koj zov
   kuv lub qhov ncauj,
   thov zov kuv daim tawv ncauj.
  4Thov tsis txhob cia kuv lub siab
   qaug mus rau txojkev phem twg li,
  tsis txhob cia kuv nrog cov neeg limhiam
   ua ib nqag xav ua kev phem kev qias,
  tsis txhob cia kuv nrog lawv
   noj nqaij noj hno.

  5Thov cia tus ncaj ncees
   ntaus thiab ntuas kuv vim yog nws hlub.
  Tsis txhob cia cov neeg limhiam tej roj
   pleev kuv lub taubhau,
  vim yog kuv pheej thov Yawmsaub
   tawm tsam lawv tej kev phem.
  6Thaum cov neeg uas txiav txim
   raug muab pov rau hauv qab tsuas,
  mas ib tsoom neeg yuav paub tias
   kuv tej lus muaj tseeb.
  7Lub pob zeb tawg ri sua
   saum npoo av li cas,
  lawv tej pob txha yuav ri sua
   tom tej toj ntxas li ntawd.

  8Au Vajtswv Yawmsaub,
   kuv lub qhov muag ntsia ntsoov koj,
  kuv cawm siav rau hauv koj,
   koj tsis txhob cia kuv txojsia tu.
  9Thov koj pab kom kuv tsis txhob mag
   rooj nta uas luag cuab kuv,
  thiab tsis txhob mag rooj ntxiab
   uas tej neeg phem cuab kuv.
  10Thov cia cov neeg limhiam
   mag lawv rooj hlua huvsi, es cia kuv dim.