142

Thov Yawmsaub pab thaum txom nyem

Zaj nkauj Maxakhi uas Davi sau rau thaum nws nyob hauv qhov tsua. Tej lus thov.
  1Kuv tsa ncauj thov Yawmsaub,
   kuv tsa suab taij thov Yawmsaub pab.
  2Kuv quaj yws kuv tej kev nyuaj siab
   rau ntawm nws xubntiag,
   kuv qhia kuv tej kev txom nyem rau nws.

  3Thaum kuv siab ntsws yaj tag,
   koj paub kuv txojkev.
  Txojkev uas kuv yuav mus,
   luag cuab hmab cuab hlua rau kuv.
  4Thov koj tsa muag ntsia ntawm kuv sab xis
   vim tsis muaj leejtwg tsom kwm kuv li lawm.
  Kuv tsis muaj lub chaw cawm siav lawm,
   tsis muaj leejtwg mob siab kuv.

  5Au Yawmsaub, kuv tsa ncauj thov koj,
   kuv hais tias,
   “Koj yog kuv lub chaw cawm siav.
  Thaum kuv tseem ciaj sia nyob,
   koj yeej yog kuv tug.”
  6Thov koj mloog kuv lub suab thov,
   vim kuv poob qes kawg li.
  Thov cawm kuv dim
   ntawm cov uas tsim txom kuv,
   rau qhov lawv muaj zog heev dhau kuv.
  7Thov tso kuv tawm hauv tsev lojfaj
   kom kuv thiaj li ua tsaug koj lub npe.
  Cov neeg ncaj ncees
   yuav nyob vij vog kuv,
   vim yog koj ua zoo heev rau kuv.