143

Thov Yawmsaub cawm kom dim

Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, thov koj mloog
   kuv tej lus thov,
  thov koj tig ntsej mloog tej lus
   uas kuv taij thov koj.
  Thov koj teb kuv
   raws li koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   thiab raws li koj txojkev ncaj ncees.
  2Thov tsis txhob txiav txim
   rau koj tus tub qhe,
  vim tsis muaj ib tug neeg ciaj
   uas ncaj ncees ntawm koj lub xubntiag.
  3Kuv tus yeeb ncuab caum cuag kuv,
   nws muab kuv mos ntho rau hauv av,
  nws muab kuv nyob rau hauv
   qhov chaw tsaus ntuj nti,
   zoo ib yam li tus uas twb tuag ntev lawm.
  4Vim li ntawd kuv tus ntsuj plig qaug zog tag,
   kuv poob siab ntshai kawg li.

  5Kuv nco txog yav thaum ub, kuv tshawb
   nrhiav txhua yam uas koj tau ua lawm,
   kuv xav txog tej uas koj txhais tes tau ua.
  6Kuv cev tes ncuv rau koj,
   kuv tus ntsuj plig nqhis nrhiav koj
   ib yam li thaj av uas qhuav nkig nkuav.

  7Au Yawmsaub, thov maj nroos teb kuv,
   kuv tus ntsuj plig yaj tag.
  Thov tsis txhob fee plhu ntawm kuv,
   tsam ces kuv zoo li cov neeg
   uas mus rau hauv tub tuag teb.
  8Thaum kaj ntug thov cia kuv hnov txog
   koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  vim yog kuv muab kiag
   kuv lub siab rau koj.
  Thov qhia txojkev
   uas yuav tsum mus rau kuv,
  rau qhov kuv yeej muab kuv lub siab
   tag nrho rau koj.
  9Au Yawmsaub, thov cawm kuv dim
   ntawm kuv cov yeeb ncuab,
   kuv tau tsiv nraim rau hauv koj.
  10Thov qhia kuv paub
   ua raws li koj lub siab nyiam,
   rau qhov koj yog kuv tus Vajtswv.
  Thov koj tus Ntsuj Plig uas zoo
   coj kuv taug txojkev tiaj kev tus.

  11Au Yawmsaub, vim yog saib
   rau koj lub npe,
   thov koj tuav kuv txojsia cia.
  Koj yog tus ncaj ncees,
   thov koj coj kuv tawm
   hauv tej kev ceeblaj los.
  12Vim koj txojkev hlub uas ruaj khov,
   thov koj muab kuv cov yeeb ncuab
   rhuav pov tseg,
  thiab thov muab txhua tus uas tawm tsam kuv
   ua kom puam tsuaj tag,
   rau qhov kuv yog koj tus tub qhe.