144

Vaajntxwv ncu Vaajtswv tshaav ntuj

Tavi sau.
  1Ca le qhuas Yawmsaub kws yog txhwb zeb
   kws tiv thaiv kuv,
  yog tug kws muab kuv txhais teg xyum ua rog,
   hab muab kuv ntiv teg
   xyum sws ntaus sws tua.
  2Nwg yog txujkev hlub kws ruaj khov
   hab yog kuv lub chaw nraim cev
   kws khov kho,
  nwg yog kuv lub chaw kws ruaj khov,
   yog tug kws tso kuv dim,
  nwg yog daim hlau kws tiv thaiv kuv,
   yog tug kws kuv nraim cev rua huv.
  Nwg muab ib tsoom tuabneeg
   txu rua kuv tswjfwm.

  3Au Yawmsaub, tuabneeg yog daabtsw
   es koj yuav mob sab puab?
  Tuabneeg tej tub ki yog daabtsw
   es koj yuav ncu txug puab?
  4Tuabneeg tsuas zoo le ib paas cua xwb,
   hab nwg lub caij nyoog tsuas zoo le
   tug duab ntxoo kws hlaa dhau plhawv moog.

  5Au Yawmsaub, thov koj qheb hlo
   koj lub rooj ntug hab nqeg lug,
  thov koj kov tej toj roob hauv peg
   ua kuas tawm paa nchu quas log.
  6Thov tso tsag lig xub lug
   ua kuas cov yeeb ncuab tawg rw sua moog,
  thov koj tua raab xub
   ua rua puab tawg tswv taag.
  7Thov koj cev teg sau ntuj tuaj,
   thov cawm kuv
  hab npu kuv dim huv cov dej tub tub,
   hab dim huv lwm haiv tuabneeg txhais teg.
  8Puab lub qhov ncauj cis daag,
   puab tsaa txhais teg xws twv
   los kuj yog pem txwv.

  9Au Vaajtswv, kuv yuav hu
   zaaj nkauj tshab qhuas koj,
  kuv yuav ntaus lub nkauj nog ncaas
   kaum txuj xuv qhuas koj.
  10Koj yog tug kws paab tej vaajntxwv kov yeej,
   hab yog tug kws cawm
   koj tug tub qhe Tavi dim.
  11Thov koj cawm kuv dim raab ntaaj noj nyoog
   hab tso kuv dim
   huv lwm haiv tuabneeg txhais teg.
  Puab lub qhov ncauj cis daag,
   puab tsaa txhais teg xws twv
   los kuj yog pem txwv.

  12Thaus peb cov tub tseed hluas,
   thov kuas puab zoo le tsob ntoo
   kws tub luj txaus lawm,
  hab thov kuas peb cov ntxhais
   zoo yaam nkaus le tug ncej ntawm kaum tsev
   kws txaug ua vaajntxwv lub tsev.
  13Thov kuas peb tej txhaab puv
   hab muaj txhua yaam qoob nyob huv.
  Thov kuas peb tej yaaj muaj mivnyuas
   quas txheeb quas vaam tug
   rua huv peb tej tshaav zaub.
  14Thov kuas peb tej tsaj txhu
   muaj zeg coob coob,
  thov kuas tsw xob muaj leejtwg
   txeem moog rua huv
   hab tsw muaj leejtwg tawm tswv moog,
  hab thov kuas tsw xob muaj
   suab quaj lwj sab huv peb tej kev.
  15Haiv tuabneeg kws tau koob moov le nuav
   yuav tau nyob kaaj sab quas lug,
  haiv tuabneeg kws puab tug Vaajtswv
   yog Yawmsaub yuav tau nyob
   kaaj sab quas lug.