144

Vajntxwv nco Vajtswv tshav ntuj

Davi sau.
  1Cia li qhuas Yawmsaub uas yog txhib zeb
   uas tiv thaiv kuv,
  yog tus uas muab kuv txhais tes
   xyaum ua rog,
  thiab muab kuv ntiv tes
   xyaum sib ntaus sib tua.
  2Nws yog txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab yog kuv lub chaw nraim cev
   uas khov kho,
  nws yog kuv lub chaw uas ruaj khov,
   yog tus uas tso kuv dim,
  nws yog daim hlau uas tiv thaiv kuv,
   yog tus uas kuv nraim cev rau hauv.
  Nws muab ib tsoom neeg
   txo rau kuv tswjhwm.

  3Au Yawmsaub, neeg yog dabtsi
   es koj yuav mob siab lawv?
  Neeg tej tub ki yog dabtsi
   es koj yuav nco txog lawv?
  4Neeg tsuas zoo li ib pas cua xwb,
   thiab nws lub caij nyoog tsuas zoo li
  tus duab ntxoov ntxoo
   uas hla dhau plaws mus.

  5Au Yawmsaub, thov koj qheb kiag
   koj lub rooj ntug thiab nqes los,
  thov koj kov tej toj roob hauv pes
   ua kom tawm pa ncho lug.
  6Thov tso xob laim los
   ua kom cov yeeb ncuab tawg ri sua mus,
  thov koj tua rab xub
   ua rau lawv tawg khiav tag.
  7Thov koj cev tes saum ntuj tuaj,
   thov cawm kuv
  thiab npo kuv dim hauv cov dej tob tob,
   thiab dim hauv lwm haiv neeg txhais tes.
  8Lawv lub qhov ncauj txawj dag,
   lawv tsa txhais tes xis twv los kuj yog dag.

  9Au Vajtswv, kuv yuav
   hu zaj nkauj tshiab qhuas koj,
  kuv yuav ntaus lub nkauj nog ncas
   kaum txoj xov qhuas koj.
  10Koj yog tus uas pab tej vajntxwv kov yeej,
   thiab yog tus uas cawm
   koj tus tub qhe Davi dim.
  11Thov koj cawm kuv dim
   rab ntaj noj nyoog thiab tso kuv dim
   hauv lwm haiv neeg txhais tes.
  Lawv lub qhov ncauj txawj dag,
   lawv tsa txhais tes xis twv los kuj yog dag.

  12Thaum peb cov tub tseem hluas,
   thov kom lawv zoo li tsob ntoo
   uas twb loj txaus lawm,
  thiab thov kom peb cov ntxhais
   zoo yam nkaus li tus ncej ntawm kaum tsev
   uas txaug ua vajntxwv lub tsev.
  13Thov kom peb tej txhab puv
   thiab muaj txhua yam qoob nyob hauv.
  Thov kom peb tej yaj muaj menyuam
   qas txhiab qas vam tus
   rau hauv peb tej tshav zaub.
  14Thov kom peb tej tsiaj txhu
   muaj zes coob coob,
  thov kom tsis txhob muaj leejtwg
   txeem mus rau hauv
   thiab tsis muaj leejtwg tawm khiav mus,
  thiab thov kom tsis txhob muaj
   suab quaj lwj siab hauv peb tej kev.
  15Haiv neeg uas tau koob hmoov li no
   yuav tau nyob kaj siab lug,
  haiv neeg uas lawv tus Vajtswv
   yog Yawmsaub yuav tau nyob kaj siab lug.