144

Cầu xin Chúa giải cứu và ban phước cho con dân Chúa

Thơ của Đa-vít
  1Chúc tụng Đức Giê-hô-va là Vầng Đá của con!
   Ngài dạy tay con đánh giặc, tập ngón tay con chiến đấu.
  2Ngài là Đấng nhân từ và đồn lũy của con,
   Là nơi ẩn náu của con và Đấng giải cứu con,
  Cũng là cái khiên của con, nơi con nương náu mình;
   Ngài khiến các dân chịu khuất phục con.

  3Lạy Đức Giê-hô-va, loài người là gì mà Ngài biết đến?
   Con loài người là chi mà Ngài lại quan tâm?
  4Loài người như hơi thở,
   Đời người như bóng bay qua.

  5Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống,
   Đụng đến núi thì núi sẽ bốc khói lên.
  6Xin Ngài phát sấm chớp, làm kẻ thù tản lạc,
   Xin Ngài bắn tên, khiến chúng rối loạn.
  7Từ trời cao, xin Chúa giơ tay giải cứu,
   Vớt con lên khỏi dòng thác lũ,
   Và khỏi tay kẻ ngoại bang.
  8Miệng của chúng buông lời dối gạt,
   Tay phải chúng là tay phải gian tà.

  9Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ hát cho Ngài một bài ca mới,
   Dùng đàn hạc mười dây mà tấu khúc tôn vinh Ngài.
  10Chúa đã cứu các vua,
   Và giải cứu Đa-vít, đầy tớ Chúa, khỏi thanh gươm tàn bạo.
  11Xin giải cứu con thoát khỏi tay kẻ ngoại bang;
   Miệng của chúng buông lời dối gạt,
   Tay phải chúng là tay phải gian tà.

  12Nguyện các con trai chúng con đang tuổi thanh xuân
   Giống như cây đâm chồi mạnh mẽ;
  Nguyện các con gái chúng con như những cây cột,
   Chạm trổ theo kiểu đền thờ.
  13Nguyện các kho vựa chúng con được đầy tràn
   Với đủ thứ sản vật;
  Nguyện đàn chiên chúng con sinh sản hàng nghìn, hàng vạn
   Trong đồng ruộng của chúng con.
  14Nguyện đàn bò chúng con sinh sản nhiều;
  Nguyện tường thành không bị chọc thủng,
   Dân không bị lưu đày,
   Và không có tiếng khóc than trên đường phố.

  15Phước cho dân tộc nào được như vậy!
   Phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!