145

Qhuas Vajtswv

Zaj nkauj qhuas Vajtswv. Davi sau.
  1Kuv yuav qhuas ntxhias koj
   uas yog kuv tus Vajtswv
   thiab kuv tus vajntxwv,
  thiab qhuas koj lub npe
   mus ib txhis tsis kawg.
  2Kuv yuav niaj hnub qhuas koj,
   thiab qhuas koj lub npe
   mus ib txhis tsis kawg.
  3Yawmsaub loj kawg nkaus,
   tsim nyog qhuas nws heev kawg.
   Qhov uas nws loj ntawd mas paub tsis tag.

  4Ib tiam yuav qhuas koj tes haujlwm
   rau ib tiam mloog,
  thiab yuav piav koj tej haujlwm
   uas muaj hwjchim.
  5Lawv yuav hais txog koj lub hwjchim
   ci ntsa iab thiab koj lub meej mom,
  thiab kuv yuav tshawb nrhiav
   koj tej haujlwm phimhwj.
  6Neeg yuav piav txog
   koj tej haujlwm txaus ntshai lub hwjchim,
  thiab kuv yuav piav txog
   qhov uas koj loj kawg.
  7Lawv yuav piav txog koj txojkev
   zoo nplua mias lub koob meej,
  lawv yuav hu nkauj txog
   koj txojkev ncaj ncees.

  8Yawmsaub muaj siab hlub thiab siab khuvleej,
   nws tsis chim sai thiab muaj txojkev hlub
   ruaj khov nplua mias.
  9Yawmsaub ua zoo rau txhua tus,
   nws tab ncuab txhua yam uas nws tsim.
  10Au Yawmsaub, txhua yam uas koj tsim los
   yuav ua koj tsaug,
  thiab koj cov neeg dawb huv sawvdaws
   yuav qhuas koj.
  11Lawv yuav hais txog koj lub meej mom
   uas koj ua vajntxwv kav,
   thiab piav txog koj lub hwjchim,
  12kom neeg tej tub thiaj paub
   txog koj tej haujlwm uas muaj hwjchim
  thiab koj lub meej mom
   uas ua vajntxwv kav.
  13Koj lub tebchaws
   nyob mus ib txhis tsis kawg,
   koj ua vajntxwv kav mus txhua tiam neeg.
  Yawmsaub ua ncaj raws li txhua lo lus
   uas nws twb hais tseg lawm,
   thiab hlub txhua yam uas nws ua huvsi.
  14Yawmsaub hwj txhua tus uas yuav ntog,
   thiab tsa txhua tus uas poob thab sawv.
  15Txhua tus lub qhov muag ntsia ntsoov koj,
   thiab koj pub zaub mov
   rau lawv raws sijhawm.
  16Koj cev tes, koj pub rau txhua yam
   uas ciaj sia tau noj
   npaum li uas lawv xav noj.
  17Yawmsaub ua ncaj ua ncees
   rau hauv txhua txojkev,
   thiab hlub txhua yam uas nws ua huvsi.
  18Yawmsaub nyob ze txhua tus
   uas thov hu nws,
   yog txhua tus uas muaj siab thov tiag.
  19Nws pub rau txhua tus
   uas hwm thiab paub ntshai nws
   raws li lawv lub siab xav,
  thiab nws mloog lawv lub suab
   quaj thov thiab cawm lawv dim.
  20Yawmsaub tsom kwm
   txhua tus uas hlub nws,
  tiamsis nws yuav ua kom
   cov uas limhiam sawvdaws puam tsuaj.

  21Kuv lub qhov ncauj yuav qhuas Yawmsaub,
   cia txhua yam uas ciaj sia
  qhuas nws lub npe uas dawb huv
   mus ib txhis tsis kawg.