146

CHÚA Là Ðấng Giúp Ðỡ

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA!
  2Tôi sẽ ca ngợi CHÚA trọn đời tôi;
  Hễ tôi còn sống bao lâu,
  Tôi sẽ ca hát tôn ngợi Ðức Chúa Trời của tôi bấy lâu.

  3Ðừng tin cậy vào những người quyền thế;
  Ðừng tin cậy loài người là những kẻ không đủ khả năng giúp đỡ.
  4Hơi thở tắt đi, thân xác nó liền trở về cát bụi;
  Trong chính ngày đó các toan tính của nó đều tiêu tan.

  5Phước cho người được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ,
  Tức người đặt hy vọng nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình.
  6Ngài là Ðấng dựng nên trời và đất,
  Cùng với biển và mọi vật trong đó;
  Ngài giữ lòng thành tín đến đời đời.
  7Ngài thực thi công lý cho những người bị áp bức;
  Ngài ban bánh cho những người đói.

  CHÚA giải thoát những người bị giam cầm.
  8CHÚA mở mắt những người bị đui mù;
  CHÚA đỡ dậy những ai bị bắt phải sấp mình phủ phục;
  CHÚA yêu mến những người ngay lành;
  9CHÚA bảo vệ những kiều dân khách lạ;
  Ngài nâng đỡ những cô nhi quả phụ;
  Nhưng Ngài phá hỏng đường lối của những kẻ gian ác.

  10CHÚA sẽ trị vì đời đời;
  Hỡi Si-ôn, Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ trị vì đời đời.
  Hãy ca ngợi CHÚA!