146

Qhuas Yawmsaub kws yog tug cawmseej

  1Ca le qhuas Yawmsaub.
   Kuv tug ntsuj plig 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub lauj!
  2Kuv yuav qhuas Yawmsaub
   taag kuv swm neej,
  kuv yuav hu nkauj qhuas kuv tug Vaajtswv
   rua thaus kuv tseed muaj txujsa nyob.

  3Tsw xob tso sab rua cov thawj,
   puab yog tuabneeg xwb, tsw txawj paab.
  4Thaus puab tsw ua paa lawm
   puab kuj rov qaab moog rua huv aav,
  tuab nub ntawd tej kws puab npaaj tseg lawd
   kuj puam tsuaj taag.

  5Tug kws Yakhauj tug Vaajtswv paab,
   hab nwg lub chaw vaam
  nyob huv nwg tug Vaajtswv Yawmsaub,
   tug hov tau nyob kaaj sab lug.
  6Vaajtswv yog tug kws tswm ntuj tswm teb
   hab dej havtxwv
   hab txhua yaam kws nyob huv,
  nwg yeej ua lawv le nwg tej lug cog tseg
   moog ib txhws.
  7Nwg tu plaub ncaaj
   rua cov kws raug quab yuam,
  nwg pub zaub mov
   rua cov kws tshaib plaab noj.
   Yawmsaub tso cov kws raug kaw dim.
  8Yawmsaub qheb cov kws dig muag
   lub qhov muag.
  Yawmsaub tsaa cov kws poob thaab sawv lug.
   Yawmsaub hlub cov kws ncaaj nceeg.
  9Yawmsaub tsom kwm lwm haiv tuabneeg
   kws nrug mej nyob,
  nwg fwj cov puj ntsuag
   hab cov mivnyuas ntsuag kws tsw muaj txwv,
  tassws nwg ua rua cov tuabneeg limham
   tej kev puam tsuaj moog.
  10Yawmsaub yuav ua vaajntxwv moog ib txhws,
   Xi‑oo 'e, koj tug Vaajtswv yuav kaav
   txhua tam moog le.

  Ca le qhuas Yawmsaub.