146

Singx Nzung 146

Ceng Ziouv Weic Ninh Zoux Baengh Fim Nyei Sic

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Yie nyei hnyouv aac, oix zuqc ceng Ziouv.
   2Da'faanh yie ziangh jienv nyei hnoi-nyieqc yie oix ceng Ziouv.
   Yie yietc seix oix baaux nzung ceng yie nyei Tin-Hungh.
  3Meih mbuo maiv dungx kaux zoux hlo nyei mienh,
   maiv dungx kaux baamh mienh,
   weic zuqc ninh mbuo maiv haih tengx maiv duqv.
  4Ninh yietv dangx qiex ziouc nzuonx benx nie.
   Dongh wuov hnoi ninh daav nyei za'eix zuqc mietc nzengc mi'aqv.
  5Maaih Yaakopv nyei Tin-Hungh tengx wuov dauh maaih orn-lorqc,
   se kaux Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, maaih lamh hnamv dorngx,
  6dongh zeix lungh zeix ndau zeix koiv,
   caux yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei maanc muotc,
   ninh yietc liuz ziepc zuoqv ei jienv ninh nyei waac zoux.
  7Ninh baengh fim nyei siemv tengx zuqc zeix nyei mienh
   yaac ceix nyanc hopv bun hnyouv sie nyei mienh nyanc.
  Ziouv bun zuqc wuonx nyei mienh duqv bungx nqoi.
  8Ziouv bun m'zing maengh nyei mienh haih mangc duqv buatc.
   Zuqc kouv nyei mienh, Ziouv yaac liepc jiez.
   Ziouv hnamv kuv mienh.
  9Ziouv goux jienv yiem deic-bung nyei ganh fingx mienh,
  ninh tengx guh hanh fu'jueiv caux auv-guaav,
   mv baac ninh bun orqv mienh nyei za'eix hoic ninh mbuo zuqc baaic.
  10Ziouv yietc liuz zoux hungh.
   O ⟨Si^on⟩ aah! Meih nyei Tin-Hungh duqv gunv taux maanc gouv maanc doic.
  Oix zuqc ceng Ziouv.