146

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai Jing Pơtao Git Gai Hlŏng Lar

  1Bơni hơơč kơ Yahweh!

  Kâo laĭ kơ kâo pô tui anai, “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ jua bơngăt kâo hơi!”
  2Kâo či bơni hơơč kơ Yahweh amăng abih tơlơi hơdip kâo yơh;
   kâo či adoh bơni kơ Ơi Adai kâo tơl abih hrơi kâo hơdip rơgao hĭ yơh.

  3Ƀing gih anăm đaŏ kơnang ƀơi ƀing khua djă̱ akŏ lŏn tơnah anai ôh,
   yuakơ ƀing gơñu kơnơ̆ng jing mơnuih mơnam đôč tui anŭn ƀing gơñu ƀu dưi pơklaih hĭ ôh.
  4Tơdang bơngăt gơñu tơbiă đuaĭ hĭ, drơi jan gơñu wơ̆t glaĭ jing hĭ ƀruih lŏn yơh;
   ƀơi hrơi anŭn abih bang bruă mơneč gơñu jing hĭ đôč đač mơtam yơh.

  5Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô hơmâo Ơi Adai Yakôb jing hĭ Pô djru ñu,
   laih anŭn čang rơmang amăng Yahweh jing Ơi Adai ñu,
  6jing Pô Hrih Pơjing kơ adai rơngit hăng lŏn tơnah
   ia rơsĭ laih anŭn abih bang mơnơ̆ng mơnuă amăng anŭn;
   Ñu jing Yahweh yơh, jing Pô ăt dŏ tŏng ten hlŏng lar.
  7Ñu jing Pô phat kơđi brơi djơ̆ găl kơ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă
   laih anŭn pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing rơpa mơhao.
  Yahweh jing Pô pơrơngai hĭ ƀing hlŭn mơnă,
  8Yahweh jing Pô brơi kơ ƀing bum mơta dưi ƀuh,
   Yahweh jing Pô grơ̆ng brơi kơ ƀing hlơi pô tŭ tơlơi rŭng răng yơh,
   Yahweh jing Pô khăp kơ ƀing tŏng ten.
  9Yahweh wai lăng brơi kơ ƀing mơnuih tuai dŏ amăng lŏn čar ta;
   Ñu gŭm djru ƀing ană tơhrit ama laih anŭn ƀing đah kơmơi kơmai,
   samơ̆ Ñu pơrai hĭ khul hơdră jơlan ƀing mơnuih sat ƀai.
  10Yahweh yơh git gai wai lăng hlŏng lar;
   Ơ ƀing ană plei Ziôn hơi, Ơi Adai ta yơh či git gai wai lăng amăng abih bang rơnŭk.

  Brơi kơ ƀing ta bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!