147

Nau Tâm Rnê Yor Nau Lŏ Rdâk Ƀon

 Yêrusalem jêh ri nau ueh maak păng
1Halêluya; Yorlah ueh yơh mprơ tâm rnê ma Brah Ndu he;
 Yorlah maak jêh ri di tâm rnê ma Păng.
2Yêhôva rdâk ƀon Yêrusalem;
 Păng tâm rƀŭn phung kon Israel nchah du jêh.
3Păng ƀư bah phung geh nuih n'hâm nchah, jêh ri păng put ntŭk sôt khân păng.
4Păng kơp dŭm âk play mănh. Păng tâm amoh jêh lĕ rngôch mănh.
5Kôranh Brah he jêng toyh, brah ma nau katang păng;
 Nau gĭt rbăng păng mâu geh lôch bôl ôh.
6Yêhôva kâp kơl phung dêh rhêt.
 Păng njŭr tâm dâng phung ƀai tât ta neh.
7Mprơ hom ma Yêhôva ma nau tâm rnê;
 Mprơ tâm rnê hom ma Brah Ndu he ma gong rêng.
8Nơm nkŭm trôk ma ndâr tŭk,
 Nơm nkra dak mih ma neh ntu,  Nơm ăn gơ̆ hon tâm yôk.
9Nơm ăn ndơ ma phung mpa bri,
 Jêh ri ma phung kon nđak, tơ lah khân păng nter.
10Păng mâu maak ôh ma nau dăng seh.
 Păng mâu maak lĕ tâm jâng bunuyh.
11Yêhôva maak tâm phung klach yơk ma Păng,
 Tâm phung kâp gân ma nau ueh Păng.
12Ơ ƀon Yêrusalem tâm rnê hom ma Yêhôva
 Ơ ƀon Siôn, tâm rnê hom ma Brah Ndu may.
13Yor păng ƀư nâp mâng nđăng mpông pêr may;
 Păng ăn nau ueh uĭn ma phung kon may ta nklang may.
14Păng ăn nau đăp mpăn ma bri may.
 Păng n'hơm may ma phe blê ueh lơn
15Păng njuăl nau păng ntăm ta neh ntu;
 Nau păng ngơi nchuăt ngăch ngăn
16Păng ăn dak pler nâm bu rsau biăp.
 Păng nkhŭt glo dak nđik nglang, nâm bu ŭnh buh.
17Păng klŭp phung rchuăl dak nđik,
 Mbu dơi gŭ ta năp nau nđik păng?
18Păng njuăl nau păng ngơi, jêh ri ƀư lêk lơi;
 Păng ăn sial n'hĭt, jêh ri dak hoch.
19Păng tâm mpơl nau Păng ngơi ma Yakôb;
 Nau vay Păng jêh ri nau Păng ntăm ma phung Israel.
20Păng mâu ƀư pô nây ôh ma moh mpôl băl;
 Jêh ri khân păng mâu gĭt rbăng ôh nau păng ntăm. Alêluya.