147

Ca Tụng CHÚA vì Giê-ru-sa-lem Ðược Tái Lập và Thịnh Vượng

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Ca hát chúc tụng Ðức Chúa Trời của chúng ta là điều tốt đẹp biết bao!
  Tôn ngợi Ngài là điều vui thích và hợp lý dường nào!
  2CHÚA xây dựng lại Giê-ru-sa-lem;
  Ngài gom nhóm những kẻ bị tản lạc của I-sơ-ra-ên trở về.
  3Ngài rịt lành những tâm hồn tan vỡ;
  Ngài băng bó các vết thương của họ.
  4Ngài định số lượng các vì sao;
  Ngài gọi chúng theo tên riêng của từng vì sao một.
  5CHÚA của chúng ta vĩ đại biết bao!
  Quyền năng của Ngài thật vô hạn.
  Kiến thức của Ngài quả vô biên.
  6CHÚA nhấc đưa những người nghèo khó lên cao,
  Nhưng Ngài đánh đổ những kẻ gian ác ngã nhào xuống đất.

  7Hãy dâng lên CHÚA những lời cảm tạ;
  Hãy dùng nhạc khí ca ngợi Ðức Chúa Trời.
  8Ngài bao phủ các tầng trời bằng mây;
  Ngài chuẩn bị các trận mưa cho đất;
  Ngài khiến cỏ mọc trên các núi đồi.
  9Ngài ban thực phẩm cho muôn loài cầm thú;
  Ngài ban thức ăn cho các quạ con đói bụng kêu gào.
  10Ngài chẳng hài lòng về sức lực của ngựa chiến;
  Ngài không vui về đôi chân nhanh nhẹn của loài người;
  11Nhưng CHÚA rất vui lòng về những người kính sợ Ngài,
  Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.

  12Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi CHÚA!
  Hỡi Si-ôn, hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời!
  13Vì Ngài làm vững mạnh song sắt các cổng thành của ngươi;
  Ngài ban phước cho con cái ngươi đang sống trong ngươi.
  14Ngài ban bình an nơi các biên giới của ngươi;
  Ngài cho ngươi no thỏa bằng gạo ngon hảo hạng.
  15Ngài truyền lịnh cho trái đất vâng theo;
  Lời Ngài liền được truyền đi nhanh chóng.
  16Ngài ban tuyết xuống phủ trắng như lông chiên;
  Ngài rải sương giá ra như tro bụi.
  17Ngài quăng băng giá ra từng mảng;
  Ai có thể chịu nổi cơn buốt giá của Ngài?
  18Ngài ban lịnh, chúng liền tan chảy;
  Ngài khiến gió thổi qua, nước chảy xuống thành dòng.
  19Ngài tuyên bố những lời Ngài cho Gia-cốp;
  Ngài ban luật lệ và mạng lịnh Ngài cho I-sơ-ra-ên.
  20Ngài chẳng làm như vậy cho một dân nào khác;
  Họ chẳng biết gì các mạng lịnh của Ngài.
  Hãy ca ngợi CHÚA!