147

1Ha-lê-lu-gia!
Chúc tụng Thượng Đế là việc tốt đẹp,
Hát khen Ngài thật vui thích, thỏa đáng.
2Chúa Hằng Hữu thiết lập Giê-ru-sa-lem,
Ngài tập họp những người tản mác của dân tộc.
3Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ,
Băng bó vết thương.
4Chúa đếm các tinh tú Ngài gọi đích danh.
5Chúa chúng ta vĩ đại, quyền năng cao cả,
Thông minh vô cùng.
6Chúa Hằng Hữu nâng cao người khiêm tốn,
Đánh kẻ ác ngã quỵ.
7Hãy hát cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
Dùng thụ cầm ca tụng Thượng Đế.
8Chúa giăng mây che phủ bầu trời,
Chuẩn bị mưa xuống đất,
Cho cỏ mọc lên xanh núi đồi.
9Chúa ban lương thực cho thú rừng,
Và cho loài chim quạ.
10Chúa không thích sức mạnh loài ngựa.
Và không ưa chân cẳng loài người.
11Nhưng Chúa hài lòng người kính sợ Ngài,
Người trông cậy lòng nhân từ Ngài.
12Giê-ru-sa-lem! Hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu,
Si-ôn! Hãy ca tụng Thượng Đế!
13Chúa làm kiên cố then cửa thành,
Và ban phúc cho con cái Sa-lem.
14Chúa ban thanh bình nơi biên cương,
Cho đầy dẫy lúa mì thượng hạng.
15Chúa ra lệnh cho địa cầu,
Lời Ngài loan truyền nhanh chóng.
16Chúa làm tuyết rơi, trắng như lông chiên,
Rải sương xám như tro.
17Chúa ném từng mảng băng giá xuống,
Ai chịu nổi lạnh buốt thấu xương!
18Chúa truyền lệnh cho tan băng giá,
Cho gió thổi, nước chảy ra thành dòng.
19Chúa ban lệnh cho Gia-cốp,
Phép tắc và mệnh lệnh cho Y-sơ-ra-ên.
20Chúa chẳng truyền lệnh cho dân nào khác,
Họ không biết mệnh lệnh Ngài,
Ha-lê-lu-gia!