147

Ca ngợi Chúa là Đấng giúp đỡ dân Ngài

  1Hãy ca ngợi Chúa!
   Hãy nên ca tụng Thượng Đế chúng ta vì đó là điều tốt lành.
  Ngài đáng được chúng ta ca ngợi.
  2Chúa xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,
   Ngài mang các tù nhân Ít-ra-en trở về.
  3Ngài hàn gắn lại những tấm lòng tan vỡ,
   băng bó các vết thương họ.
  4Ngài đếm các ngôi sao và đặt từng tên cho chúng.
  5Chúa chúng ta vô cùng vĩ đại và quyền năng.
   Sự thông hiểu Ngài thật vô hạn.
  6Ngài bênh vực người khiêm nhường,
   nhưng xô kẻ ác té xuống đất.
  7Hãy ca ngợi Chúa;
   khảy đờn cầm mà chúc tụng Ngài.
  8Ngài phủ mây đầy bầu trời,
   sai mưa tưới đất
   và khiến cỏ mọc phủ các đồi núi.
  9Ngài ban thức ăn cho súc vật và các chim non kêu ríu rít.
  10Ngài không quan tâm đến sức mạnh của ngựa
   hay sức lực của con người.
  11Ngài hài lòng với người kính sợ Ngài,
   với những người tin cậy nơi tình yêu Ngài.
  12Hỡi Giê-ru-sa-lem,
   hãy ca ngợi Chúa;
  Hỡi Giê-ru-sa-lem,
   hãy ca ngợi Thượng Đế ngươi.
  13Ngài củng cố các cửa thành ngươi,
   ban phước cho các con cái sống trong thành ngươi.
  14Ngài ban hòa bình cho xứ ngươi
   và cho ngươi đầy dẫy ngũ cốc tốt nhất.
  15Ngài ra lệnh cho đất,
   nó liền vâng lời Ngài.
  16Ngài trải tuyết ra như lông chiên
   và rải sương tuyết ra như tro.
  17Ngài rắc mưa đá xuống như sỏi.
   Không ai chịu nổi luồng gió lạnh của Ngài.
  18Rồi Ngài ra lệnh, tuyết giá liền tan.
   Ngài sai luồng gió đến, nước liền chảy.
  19Ngài ban mệnh lệnh cho Gia-cốp,
   và luật lệ cùng mệnh lệnh Ngài cho Ít-ra-en.
  20Không có quốc gia nào khác được ân huệ đó.
   Họ không biết luật lệ Ngài.
  Hãy ca ngợi Chúa!