147

Qhuas Yawmsaub uas hlub Yeluxalees

  1Cia li qhuas Yawmsaub.

  Qhov uas hu nkauj qhuas peb tus Vajtswv
   yog qhov uas zoo,
  qhov uas hu nkauj qhuas nws
   yog yam uas peb zoo siab ua
   thiab tsim nyog peb ua.
  2Yawmsaub rov qab rhawv
   lub nroog Yeluxalees,
  thiab nws qaws cov Yixayee
   uas tawg ua sab ua sua rov qab los.
  3Nws kho cov neeg lwj siab
   thiab qhwv lawv tej qhov txhab.
  4Nws kom tseg tias
   yuav tsum muaj pes tsawg lub hnub qub
   thiab tis npe rau txhua lub huvsi.
  5Peb tus Tswv loj kawg
   thiab muaj hwjchim kawg nkaus,
  tsis muaj leejtwg yuav ntsuas tau
   nws lub tswvyim.
  6Yawmsaub tsa cov uas
   raug tsuj yuam sawv,
  nws yuav qhau cov neeg limhiam
   rau hauv av.

  7Cia li hu nkauj ua Yawmsaub tsaug,
   cia li ntaus nkauj nog ncas
   qhuas peb tus Vajtswv.
  8Nws tso huab laum nruab ntug,
   nws npaj nag cia rau lub ntiajteb,
   nws ua kom tuaj nyom rau saum tej roob.
  9Nws pub zaub rau tej tsiaj txhu noj
   thiab pub rau tej menyuam
   uab lag uas quaj tau noj.
  10Tsis yog nws zoo siab
   rau tej nees lub zog,
  thiab tsis yog nws zoo siab
   rau neeg txhais ceg uas dhia.
  11Tiamsis Yawmsaub zoo siab
   rau cov uas hwm thiab paub ntshai nws
  thiab cov uas vam khom rau
   nws txojkev hlub uas ruaj khov.

  12Yeluxalees 'e, cia li qhuas Yawmsaub,
   Xi‑oo 'e, cia li qhuas koj tus Vajtswv,
  13vim nws tuav koj tej rooj loog ruaj khov kho,
   nws foom koob hmoov rau tej tub ki
   uas nyob hauv koj.
  14Nws kuj pub kev thaj yeeb
   rau hauv koj lub tebchaws,
  nws pub koj tau noj
   tej mog zoo zoo tsau npo.
  15Nws xa nws tej lus tuaj rau lub ntiajteb,
   nws tej lus nthuav mus sai kawg.
  16Nws tso daus xib daus npu los
   yam li plaub yaj,
   nws tso te los dawb vog li hmoov tshauv.
  17Nws tso lawg los yam li qe zeb.
   Leejtwg yuav thev taus
   qhov uas nws ua kom no txias heev ntawd?
  18Nws tso lus plhuav,
   ua rau tej ntawd yaj tag,
  nws tso nws li cua ntsawj
   ua tej dej ntws kiag mus.
  19Nws qhia nws tej lus rau Yakhauj,
   thiab qhia nws tej kab ke
   thiab kevcai rau Yixayee.
  20Nws yeej tsis tau qhia tej kevcai no
   rau lwm haiv neeg,
   lawv tsis paub nws tej kevcai.

  Cia li qhuas Yawmsaub.