147

Singx Nzung 147

Ceng Ziouv Weic Zuqc Ninh Ceix En Bun Ye^lu^saa^lem

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Baaux nzung ceng yie mbuo nyei Tin-Hungh se za'gengh longx haic.
   Ceng ninh se za'gengh horpc yaac puix haic.
  2Ziouv ceix Ye^lu^saa^lem jiez daaih.
   Ninh siou zunv zuqc guaatv mingh nzaanx nzengc nyei I^saa^laa^en Mienh.
  3Zuqc hnyouv mun kouv nyei mienh ninh zorc longx
   yaac beu jienv ninh mbuo zuqc mun nyei dorngx.
  4Ninh dingc ziangx hleix nyei soux mouc,
   tengx norm-norm hleix cuotv mbuox.
  5Yie mbuo nyei Ziouv za'gengh hlo haic, maaih domh qaqv.
   Ninh nyei cong-mengh jiex ndaangc haih ndorqc duqv taux.
  6Ziouv bouh zuqc zeix nyei mienh faaux,
   zorqv orqv mienh zoi njiec ndau.
  7Oix zuqc dor-ziec, baaux nzung ceng Ziouv,
   longc daanh baah patv nzung bun yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  8Ninh longc mbuonx om jienv lungh,
   ninh liuc leiz mbiungc duih njiec ndau,
   bun miev cuotv yiem mbong gu'nguaaic.
  9Ninh ceix nyanc hopv bun saeng-kuv,
   caux heuc jienv nyei norqc aa dorn.
  10Ninh a'hneiv nyei se maiv zeiz maaz nyei qaqv,
   yaac maiv zeiz a'hneiv baamh mienh nyei zaux.
  11Ziouv a'hneiv nyei se taaih ninh nyei mienh,
   dongh kaux ninh ziepc zuoqv hnamv mienh nyei hnyouv wuov deix.
  12O Ye^lu^saa^lem aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   O ⟨Si^on⟩ aah! Oix zuqc ceng meih nyei Tin-Hungh.
  13Ninh bun meih nyei zingh laatc nyei gaengh sorn wuonv,
   ceix fuqv bun yiem meih gu'nyuoz nyei naamh nyouz.
  14Ninh bun meih nyei gapv-jaaix gu'nyuoz taaix-baengh,
   bun gauh longx jiex nyei mbiauh meih mbuo duqv nyanc beuv.
  15Ninh bun ninh nyei lingc cuotv mingh gormx lungh ndiev,
   ninh nyei waac mingh siepv nyei.
  16Ninh bun sorng hnangv ba'gi yungh biei,
  bun mbiungc-suiv gitv daaih nzaanx mingh hnangv saaiv nor.
  17Ninh bun duih borqc njiec hnangv la'bieiv-muonc nor.
   Ninh bun nziaaux-namx buonc daaih, haaix dauh haih diev duqv!
  18Ninh yietv gorngv cuotv waac, naaiv deix yuqc nzengc.
   Ninh bun ninh nyei nziaaux buonc daaih, wuom ziouc liouc.
  19Ninh zorqv ninh nyei waac bun Yaakopv,
   ninh nyei leiz-nyeic caux leiz jiu bun I^saa^laa^en.
  20Ninh maiv hnangv naaiv zoux weic ganh fingx mienh,
   ninh mbuo maiv hiuv duqv ninh nyei leiz.
  Oix zuqc ceng Ziouv.