147

Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai Dưi Kơtang

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!

  Hiam mơak biă mă yơh kiăng kơ adoh bơni hơơč kơ Ơi Adai ta;
   mơak mơai laih anŭn djơ̆ găl biă mă yơh kiăng bơni hơơč kơ Ñu.
  2Yahweh yơh jing Pô hlak rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei Yerusalaim;
   Ñu hlak ba glaĭ ƀing Israel jing ƀing dŏ ataih amăng lŏn čar tuai.
  3Ñu pơhla̱o hĭ ƀing hơmâo pran jua pơčah laih
   laih anŭn akă pŏn hĭ khul nam rơka gơñu.
  4Tơdang Ñu hrih pơjing adai rơngit, Ñu khưp ngă laih mrô khul pơtŭ
   laih anŭn hơmâo pơanăn laih rĭm sar pơtŭ anŭn.
  5Khua Yang ta jing prŏng prin laih anŭn kơtang mơyang biă mă;
   tơlơi thâo rơgơi Ñu mơnuih mơnam ƀu thâo pơkă ôh.
  6Yahweh grơ̆ng djru brơi kơ ƀing arăng kơtư̆ juă,
   samơ̆ jăm juă hĭ ƀing sat ƀai ƀơi lŏn.

  7Adoh bơni bĕ kơ Yahweh hăng tơlơi adoh hơdơr bơni;
   pĕ bĕ ayŭ kơ Ơi Adai ta hăng go̱ng trưng.
  8Ñu go̱m hĭ adai rơngit adih hăng kơthul;
   Ñu brơi rai ia hơjan kơ lŏn tơnah
   laih anŭn ngă brơi kơ rơ̆k dưi čăt đĭ ƀơi khul bŏl čư̆.
  9Ñu pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ hlô mơnơ̆ng
   laih anŭn tơdang khul ană čim ak ur, Ñu čem rong brơi yơh.

  10Yahweh ƀu mơak amăng tơlơi kơtang khul aseh pơblah ôh,
   laih anŭn Ñu kŏn mơak mơai lơi hăng pơtih pha ƀing tơhan khĭn kơtang.
  11Kơđai glaĭ, Yahweh mơak amăng ƀing mơnuih huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   jing amăng ƀing hlơi pô čang rơmang amăng tơlơi khăp hiam klă Ñu yơh.

  12Pơdun đĭ bĕ Yahweh, Ơ ƀing Yerusalaim hơi!
   Bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai ta, Ơ ƀing Ziôn ăh!
  13Ñu pơkơjăp brơi khul čơnŭh kăl amăng ja̱ng plei prŏng ta,
   laih anŭn bơni hiam kơ ƀing ta jing ƀing ană plei dŏ amăng plei anŭn yơh.
  14Ñu pha brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ guai lŏn čar ta
   laih anŭn pơhrăp hĭ ƀing ta hăng khul pơdai hiam hloh yơh.

  15Yahweh brơi rai tơlơi pơđar Ñu ƀơi lŏn tơnah anai;
   laih anŭn hơdôm boh hiăp Ñu pơgiŏng hĭ tañ biă mă.
  16Ñu pơbra hyu ple̱r tơpŭng hrup hăng sa blah khăn sŏm
   laih anŭn pơlar hyu ple̱r ƀlit kar hăng hơbâo apui yơh.
  17Ñu plĕ trŭn ple̱r tơlŏ Ñu hrup hăng khul boh pơtâo anet.
   Hlơi pô dưi dŏ kơjăp hăng tơlơi ple̱r rơŏt Ñu brơi rai anŭn lĕ?
  18Tơdơi kơ anŭn Ñu brơi rai boh hiăp Ñu dơ̆ng laih anŭn abih ple̱r anŭn lê̱k hĭ mơtam;
   Ñu mơit rai angĭn thut, tui anŭn ia rô nao yơh.

  19Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih boh hiăp Ñu kơ ƀing Yakôb,
   sĭt Ñu pơrơđah hơdôm tơlơi pơtă pơtăn Ñu laih anŭn tơlơi djơ̆ pơtă Ñu kơ ƀing Israel.
  20Ñu ƀu hơmâo ngă laih ôh hơdôm tơlơi bruă anŭn kơ ƀing lŏn čar pơkŏn,
   laih anŭn bơ kơ hơdôm tơlơi juăt Ñu, ƀing lŏn čar anŭn ƀu thâo krăn ôh.

  Bơni hơơč kơ Yahweh!