147

Ca Ngợi Chúa Toàn Năng

  1Ha-lê-lu-gia!
  Thật là tốt đẹp khi ca tụng Đức Chúa Trời chúng ta;
   Thật là thích thú và hợp lý khi ca ngợi Ngài.
  2CHÚA xây dựng Giê-ru-sa-lem;
   Ngài tập họp lại những kẻ tha hương lưu lạc của Y-sơ-ra-ên.
  3Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ,
   Băng bó những vết thương của họ.
  4Ngài định số lượng các tinh tú,
   Đặt tên cho tất cả các ngôi sao.
  5Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;
   Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn.
  6CHÚA nâng đỡ những kẻ khốn cùng,
   Nhưng đánh đổ những kẻ ác xuống đất.
  7Hãy ca hát cảm tạ CHÚA,
   Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
  8Ngài che phủ các tầng trời bằng mây,
   Cung cấp mưa trên đất
   Và làm cỏ mọc trên các đồi;
  9Ngài ban thực phẩm cho thú vật,
   Ngay cả cho các chim quạ con khi chúng kêu la.
  10Chúa không vui vì sức mạnh của ngựa,
   Cũng không thích vì đôi chân mạnh của một người;
  11Nhưng CHÚA vui lòng về người kính sợ Ngài,
   Là người trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài.
  12Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng CHÚA;
   Hỡi Si-ôn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời ngươi.
  13Vì Ngài làm cho then cổng ngươi vững chắc;
   Chúc phước cho con cái ở giữa ngươi.
  14Ngài cho biên giới ngươi được bình an;
   Đổ đầy cho ngươi thóc lúa tốt nhất.
  15Ngài truyền lệnh ra trên đất;
   Lệnh Ngài được thi hành tức khắc.
  16Ngài cho tuyết phủ như tấm lông chiên;
   Ngài rải sương mai như tro bụi.
  17Ngài đổ băng giá xuống như đá sỏi;
   Ai có thể chịu nổi cơn giá lạnh của Ngài?
  18Ngài truyền lệnh tuyết liền tan ra;
   Ngài làm gió thổi, nước bèn chảy.
  19Ngài truyền lời Ngài cho Gia-cốp,
   Các quy luật và phán quyết cho Y-sơ-ra-ên.
  20Ngài không làm như vậy với một nước nào khác;
   Chúng không hề biết các phán quyết của Ngài.
  Ha-lê-lu-gia!