147

Klei Bi Mni Kyua Klei Lŏ Mdơ̆ng Ƀuôn Yêrusalem leh anăn Klei Jăk Mơak Ñu

  1Bi mni kơ Yêhôwa,
   kyuadah jing jăk yơh mmuñ bi mni kơ Aê Diê drei,
   kyuadah ñu thâo pap, snăn djŏ leh drei bi mni kơ ñu.
  2Yêhôwa lŏ mdơ̆ng ƀuôn Yêrusalem;
   ñu bi kƀĭn phung Israel bra đuĕ leh.
  3Ñu bi hlao phung mâo ai tiê mčah,
   leh anăn ñu păn anôk êka digơ̆.
  4Ñu čuăn leh dŭm asăr mtŭ,
   ñu bi anăn leh jih jang digơ̆.
  5Khua Yang drei jing prŏng leh anăn bŏ hŏng klei myang,
   klei ñu thâo săng amâo mâo knhal ôh.
  6Yêhôwa lŏ bi kơrŭ phung arăng ktư̆ juă;
   ñu dlăm phung ƀai ti lăn.

  7Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa hŏng klei bi mni;
   mmuñ bi mni bĕ kơ Aê Diê drei hŏng đĭng brô̆.
  8Ñu guôm adiê hŏng knam,
   ñu brei êa hjan kơ lăn ala,
   leh anăn brei rơ̆k čăt ti čư̆.
  9Ñu brei mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ hlô dliê,
   leh anăn kơ êđai ak tơdah digơ̆ ur.
  10Ñu amâo mơak ôh hŏng klei mơai aseh,
   kăn mơak rei hŏng klei kahan mâo jhŏng ktang.
  11Ƀiădah Yêhôwa mơak hŏng phung huĭ mpŭ kơ ñu,
   hŏng phung čang hmăng kơ klei khăp ñu.

  12Ơ ƀuôn Yêrusalem, mpŭ mni bĕ kơ Yêhôwa,
   Ơ ƀuôn Siôn, bi mni bĕ kơ Aê Diê ih.
  13Kyuadah ñu bi kjăp giê kal ƀăng jang ih;
   ñu brei klei jăk jĭn kơ phung anak ih ti krah ih.
  14Ñu brei klei êđăp ênang kơ čar ih;
   ñu bi trei ih hŏng mdiê ƀlê jăk hĭn.
  15Ñu mơĭt klei ñu mtă ti lăn ala;
   klei ñu blŭ êran pral.
  16Ñu brei êa pliêr msĕ si mlâo biăp;
   ñu tuh klŏ êa êăt msĕ si hbâo.
  17Ñu bhĭr klŏ êa êăt msĕ si êga,
   hlei dưi dôk ti anăp klei êăt ñu?
  18Ñu mơĭt klei ñu mtă leh anăn bi lik digơ̆;
   ñu brei angĭn ñu thut leh anăn êa đoh.
  19Ñu bi êdah klei ñu blŭ kơ phung Yakôp,
   klei bhiăn ñu leh anăn klei ñu mtă kơ phung Israel.
  20Ñu amâo tuôm ngă msĕ snăn ôh hŏng găp djuê mkăn;
   digơ̆ amâo thâo săng ôh klei ñu mtă.
   Bi mni bĕ kơ Yêhôwa!