147

Ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Giê-ru-sa-lem được tái thiết và thịnh vượng

  1Ha-lê-lu-gia!
  Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta;
   Thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!
  2Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem;
   Ngài tập hợp những người bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên;
  3Chữa lành những tâm hồn tan vỡ
   Và băng bó vết thương của họ.
  4Ngài định số lượng các vì sao,
   Và đặt tên cho tất cả ngôi sao.
  5Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn;
   Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.
  6Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường,
   Nhưng đánh đổ kẻ ác xuống đất.

  7Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va,
   Đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
  8Ngài che phủ các tầng trời bằng mây,
   Dự bị mưa cho đất,
   Làm cho cỏ mọc trên các núi đồi.
  9Ngài ban thức ăn cho thú vật,
   Và cho bầy quạ con ăn khi chúng kêu mồi.
  10Sự hài lòng của Ngài không ở nơi sức của ngựa,
   Niềm vui thích của Ngài cũng chẳng ở nơi đôi chân của loài người,
  11Nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài,
   Và những ai đặt hi vọng nơi lòng nhân từ của Ngài.

  12Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
   Hỡi Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi!
  13Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi được vững chắc,
   Và ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi.
  14Ngài ban hòa bình cho bờ cõi ngươi,
   Làm cho ngươi được đầy dẫy lúa mì tốt nhất.
  15Ngài truyền lệnh cho trái đất;
   Lời của Ngài chạy rất nhanh.
  16Ngài ban mưa tuyết như lông chiên,
   Rải sương móc như tro.
  17Ngài ném băng giá xuống từng mảnh;
   Ai chịu được cơn giá rét của Ngài?
  18Ngài truyền lệnh, băng tuyết tan ra,
   Khiến gió thổi lên và nước tuôn chảy.
  19Ngài công bố lời Ngài cho Gia-cốp,
   Luật lệ và phán quyết Ngài cho Y-sơ-ra-ên.
  20Ngài chẳng hề làm như thế với nước nào khác;
   Họ không biết các phán quyết của Ngài.
  Ha-lê-lu-gia!