148

Txhua yam qhuas Yawmsaub

  1Cia li qhuas Yawmsaub.

  Cia li qhuas Yawmsaub saum ntuj.
   Cia li qhuas nws saum tej chaw siab.
  2Nws cov tubtxib saum ntuj sawvdaws,
   cia li qhuas nws,
  nws cov tub rog sawvdaws,
   cia li qhuas nws lauj!
  3Lub hnub lub hli, cia li qhuas nws,
   tej hnub qub uas ci,
   nej txhua lub cia li qhuas nws.
  4Lub ntuj uas siab kawg nkaus,
   thiab cov dej uas nyob saum ntuj,
   nej cia li qhuas nws.
  5Cia tej ntawd qhuas Yawmsaub lub npe,
   vim yog nws hais xwb,
   tej ntawd cia li muaj tshwm los.
  6Nws muab lawv txawb cia
   mus ib txhis tsis kawg,
  nws rhawv kevcai rau lawv
   tsis kheev lawv hla dhau.
  7Cia li qhuas Yawmsaub hauv lub ntiajteb,
   tsis hais tej tsiaj uas loj kawg hauv hiavtxwv
   thiab tej dej nruab tiv txwv,
  8xob laim thiab lawg,
   daus xib daus npu thiab huab,
  thiab cua daj cua dub
   uas ua raws li nws hais,
  9tej roob thiab tej pov roob huvsi,
   tej txiv ntoo thiab tej ntoo ciab huvsi,
  10tej tsiaj qus thiab tej tsiaj nyeg huvsi,
   tej tsiaj uas nkag hauv av
   thiab tej nas noog uas ya saum nruab ntug,
  11tej vajntxwv hauv lub ntiajteb
   thiab ib tsoom neeg sawvdaws,
  cov uas ua thawj thiab cov uas kav
   hauv lub ntiajteb sawvdaws,
  12cov tub hluas ntxhais hluas,
   cov laus thiab cov menyuam yaus.

  13Cia lawv sawvdaws
   qhuas Yawmsaub lub npe,
  rau qhov nws tib leeg lub npe
   nyob siab dua luag tej,
  nws lub hwjchim ci ntsa iab
   nyob siab dua lub ntiajteb thiab lub ntuj.
  14Nws tsa kom muaj ib tug kub
   rau nws haiv neeg,
  yog tus uas nws cov neeg dawb huv
   sawvdaws qhuas,
  yog tus uas cov Yixayee
   uas nyob ze nws qhuas.

  Cia li qhuas Yawmsaub.