149

Ntuas cov Yixayee qhuas Yawmsaub

  1Cia li qhuas Yawmsaub.

  Cia li hu zaj nkauj tshiab rau Yawmsaub,
   thaum cov uas siab xib rau Vajtswv
   tuaj txoos ua ke cia li qhuas nws.
  2Cia cov Yixayee zoo siab
   rau tus uas tsim lawv,
  cia Xi‑oo tej tub ki xyiv fab
   rau lawv tus vajntxwv.
  3Cia lawv hu nkauj seev cev
   qhuas nws lub npe,
  cia lawv ntaus nkauj nog ncas
   thiab ntaus nruas seev suab qhuas nws.
  4Rau qhov Yawmsaub zoo siab
   rau nws haiv neeg,
  nws pub cov uas txo hwjchim
   tau txojkev kov yeej ua mom rau lawv ntoo.
  5Cia cov uas siab xib rau Vajtswv
   zoo siab hlo rau qhov uas kov yeej,
  thiab cia lawv hu nkauj xyiv fab hlo
   rau hauv lawv tej txaj pw.
  6Cia lawv lub caj pas hu nrov qhuas Vajtswv,
   cia lawv tuav rawv rab ntaj ob sab ntse
   hauv lawv txhais tes,
  7xwv thiaj ua pauj rau ib tsoom tebchaws
   thiab rau txim rau ib tsoom neeg,
  8thiab muab saw hlau khi lawv tej vajntxwv,
   thiab muab rab cuab hlau
   cuab lawv tej thawj,
  9thiab rau txim rau lawv
   raws li Yawmsaub twb sau tseg cia lawm.
  No yog tej koob meej
   uas muab rau nws cov neeg
   uas siab xib rau nws sawvdaws.

  Cia li qhuas Yawmsaub.