150

Qhuas Yawmsaub

  1Ca le qhuas Yawmsaub.

  Ca le qhuas Vaajtswv
   rua huv lub chaw kws pe nwg,
  ca le qhuas nwg huv nwg lub chaw
   kws muaj fwjchim sau ntuj.
  2Ca le qhuas nwg
   vem nwg tej num muaj fwjchim,
  ca le qhuas nwg
   vem nwg luj tshaaj plawg.
  3Ca le tshuab raaj kub yaaj
   ua suab qhuas nwg,
  ca le ntaus nkauj nog ncaas miv
   hab nkauj nog ncaas luj qhuas nwg.
  4Ca le dha seev cev npuaj nruag qhuas nwg,
   ca le tshav nkauj nog ncaas
   hab tshuv raaj nplai qhuas nwg.
  5Ca le npuaj nruag tooj lab nrov ntxhe ntxhas,
   ca le npuaj nruag tooj lab
   nrov doog daj qhuas nwg.
  6Txhua yaam kws caj sa
   ca le qhuas Yawmsaub.

  Ca le qhuas Yawmsaub lauj!m