150

Qhuas Yawmsaub

  1Cia li qhuas Yawmsaub.

  Cia li qhuas Vajtswv
   rau hauv qhov chaw uas pe nws,
  cia li qhuas nws hauv nws lub chaw
   uas muaj hwjchim saum ntuj.
  2Cia li qhuas nws
   vim nws tej haujlwm muaj hwjchim,
   cia li qhuas nws vim nws loj tshaj plaws.
  3Cia li tshuab raj kub yaj ua suab qhuas nws,
   cia li ntaus nkauj nog ncas me
   thiab nkauj nog ncas loj qhuas nws.
  4Cia li dhia seev cev npuaj nruas qhuas nws,
   cia li tshiav nkauj nog ncas
   thiab tshuab raj nplaim qhuas nws.
  5Cia li npuaj nruas tooj liab nrov ntxhe ntxhias,
   cia li npuaj nruas tooj liab
   nrov doog diaj qhuas nws.
  6Txhua yam uas ciaj sia
   cia li qhuas Yawmsaub.

  Cia li qhuas Yawmsaub lauj!m